Данас је одржана 16. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације Северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву,  Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном  месту Панчево, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације  Хиподром у Панчеву и Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине града Панчева.

Одборници су усвојили и Предлог одлуке о давању сагласности на Нацрт Анекса бр. 5. Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са led технологијом на територији града Панчева, Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама у периоду октобар 2020. – септембар 2021. године, Предлог одлуке о просечним ценама метра квадратног непокретности на основу којих је за 2021. годину утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони за непокретности обвезника који не воде пословне књиге и о коефицијентима за зоне, Предлог одлуке о изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и зиданим гаражама града Панчева и Предлог одлуке о усвајању Предлога текста Споразума о уступању обављања дела послова правобранилаштва између града Панчева и општине Алибунар.

Одборници су између осталог усвојили и предлоге одлука о изменама одлука о оснивању Народног Музеја Панчево, Градске библиотеке Панчево, Дома омладине Панчево, Завода за заштиту споменика културе Панчево и предлоге одлука о оснивању домова културе у насељеним местима, затим предлоге решења о отуђењу грађевинског земљишта катастарских парцела, али и предлоге решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора средњих и основних школа на територији града Панчева.