Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2021. godinu i po Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine za 2021. godinu, sastala se 06. maja ove godine. Tom prilikom je konstatovano da je povodom raspisivanja ovih konkursa, ove godine na adresu Sekretarijata za zaštitu životne sredine pristiglo ukupno 10 (deset) uredno zatvorenih koverti sa naznakom pošiljaoca da konkurišu sa predlozima projekata i 11 (jedanaest) uredno zatvorenih koverti sa naznakom pošiljaoca da konkurišu sa predlozima projekata-manifestacija.

Sve koverte su stigle u Konkursom naznačenom roku.

Nakon otvaranja koverti i pregleda poslate konkursne dokumentacije, Komisija je konstatovala da jedan podnosilac nije, dok su ostali podnosioci podneli sve Konkursom tražene podatke.

Komisija je donela sledeći zaključak sa obrazloženjem:

Uvažavajući kriterijume Konkursa, razmatrajući predloge, opis projekata, kao i kompletnu pristiglu dokumentaciju sa uvidom u predviđene troškove za koje podnosioci traže sufinansirajuća sredstva, Komisija nije dodelila sredstva projektima-manifestacijama, iz četiri razloga: – jer je podnosilac podnetim finansijskim planom za honorare predvideo više od 25 % konkursom traženih sredstava, a u konkursnim uslovima je navedeno da se neće sufinansirati projekti-manifestacije koji će traženim sredstvima plaćati honorare u visini od 25 % ili više od konkursom traženih sredstava. Drugi od razloga: projekat-manifestacija nije potpun, odnosno, ne sadrži konkursom traženu dokumentaciju uslovima konkursa je navedeno da predlozi projekata-manifestacija obavezno trebaju da sadrže fotokopiju statuta, fotokopiju PIB obrazca i popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta. – i iz razloga što projekat-manifestacija nije potpun, odnosno, ne sadrži konkursom traženu dokumentaciju.Sledeći iz razloga što je projekat-manifestacija predvideo obeležavanje značajnog ekološkog datuma, na sličan način, na koji taj datum obeležava i gradska uprava grada Pančeva. I poslednji iz razloga što projekat-manifestacija nije detaljno opisan.

Gradonačelnik grada Pančeva je zaključcima br. II-06-020-3/2021-562 i br. II-06-020-3/2021-564, prihvatio predloge Komisije za vrednovanje projekata. Ovim putem vas obaveštavamo o dodeljenim sredstvima, odnosno o odluci o sufinansiranju projekata i/ili projekata-manifestacija za 2021. godinu, a po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2021. godinu i po Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija u oblasti zaštite životne sredine za 2021. godinu, koje je raspisao gradonačelnik grada Pančeva.

Predstavnicima udruženja građana koja su dobila sredstva po ovim konkursima čestitamo i ujedno ih molimo da između srede i četvrtka (od 26. do 27. maja 2021. godine) dođu u Kancelariju br. 617 (šesti sprat, Gradska uprava, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, Pančevo) i da sa sobom ponesu pečat Udruženja, kako bi potpisali ugovore, nakon čega će biti izvršena uplata na račun Uprave za trezor.

Takođe, Udruženja koja nemaju otvoren račun kod Uprave za trezor, molimo da to što pre učine i da nam dostave brojeve.

Tabele o dodeljenim sredstvima se nalaze na sledećim linkovima: