Непокретностима, сматрају се:

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).

Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.

2. Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на територији Републике Србије:

1) ималац права из члана 2. закона;

2) корисник непокретности у јавној својини из члана 2. закона;

3) држалац непокретности из члана 2. закона;

4) прималац лизинга из члана 2. закона.