Na Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 20. jula 2016. godine vrednovano je 6 pristiglih predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:

1. Projekat „Živa biblioteka – Ne ceni knjigu po koricama“
KOMPAS – Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 300.000,00 dinara

2. Projekat „Konkursijada u Kikirigiji“
Udruženje građana „Osogovo“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 200.000,00 dinara

3. Projekat „Dokumentarna sreda 2016“
Udruženje građana „Pančevački filmski festival“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 200.000,00 dinara

4. Projekat „Imam i ja svoje mesto“
Udruženje građana „Na pola puta“
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 100.000,00 dinara

5. Projekat „Pančevci za sva vremena“
Udruženje građana „Poseti Pančevo“
Nije predloženo su/finansiranje

6. Projekat „Koncertna sezona 2016 – Koncerti klasične muzike u Apolu“
Udruženje građana „Kamerata Pančevo“
Nije predloženo su/finansiranje

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu (period do 20.07.2016. godine)

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.