На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/2018), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/2016),  и Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину, Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење у области заштите од пожара. У обзир за су/финансирање узимаће се:

1. Пројекти који су усклађени са приоритетним областима:

 • едукација и обучавање грађана града Панчева у области заштите од пожара,
 • набавка и одржавање опреме за реаговање током пожара,
 • безбедност људи, животиња, културних и материјалних добара,
 • активизам и волонтеризам грађана (Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада… ).

2. Пројекти који поштују следеће принципе:

 • поштовање људских права,
 • равноправност и једнаке шансе за све,
 • одговорност,
 • доступност,
 • солидарност,
 • сарадња,
 • активно учешће грађана.

Критеријуми за избор пројеката:

 1. Техничка исправност и квалитет достављене документације – од 0 до 20 бодова,
 2. Пројекти чији садржај доприноси унапређењу области из које је тема пројекта – од 0 до 20 бодова,
 3. Пројекти који укључују децу школског узраста и младе који својим активним учешћем директно учествују у реализацији пројеката; – од 0 до 20 бодова,
 4. Пројекти подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и које укључују чланство и опрему удружења са територије града Панчева у припреми и реализацији пројеката; – од 0 до 20 бодова,
 5. Пројекти који садрже волонтерски рад и одрживост пројеката и могућност његовог наставка – од 0 до 20 бодова,

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од пет критеријума има нула бодова, пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Предлог пројекта треба да садржи:

 • Попуњен формулар за подношење предлога пројекта,
 • попуњену табелу буџета пројекта,
 • копију Решења о регистрацији удружења у АПР-у,
 • биографију координатора/ке пројекта,
 • биографију Удружења – опис претходних искустава и достугнућа Удружења (релевантни пројекти и активности),
 • копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,
 • потписану изјаву о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава.

Корисник средстава је дужан да пре склапања уговора достави интерни акт о антикорупцијској политици. (Документ о антикоруптивној политици може бити Етички кодекс или акт који садржи етичка правила, а које је удружење усвојило. Ово удружења доказују доставом усвојеног Етичког кодекса односно акта који садржи етичка правила. Такође, може се сматрати да удружења имају акт о антикоруптивној политици уколико су приступила Етичком кодексу мреже организација. У овој ситуацији удружења као доказ достављају изјаву о приступању Етичком кодексу мреже организација или други доказ да су приступила, односно потписала етички кодекс. Такође, план интегритета организације, акт који се односи на спречавање сукоба интереса чланова удружења или неки други вид интерног антикоруптивног акта, представља могућ пример акта о антикоруптивној политици.)

Корисник средстава је дужан да доставља периодичне и завршне извештаје. Периодичне извештаје дужан је да доставља корисник средстава у случају реализације пројекта дуже од два месеца, и то на свака два месеца. Учесник конкурса, односно корисник средстава је дужан да без одлагања писмено обавести Комисију о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

Финансирање:

Средства за су/финансирање пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2019. годину. Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2019. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог пројекта путем овог Конкурса. Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена:

 • услед подношења непотпуних пријава
 • пријаве подносилаца који су у 2018. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе или је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.
 • пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
 • профитне и комерцијалне пројекте,
 • предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за пројекат.
 • За трошкове репрезентације

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 18.04.2019. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену. Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2019. године, а завршни наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2020. године.

Вредновање и избор предлога пројеката:

Предлоге пројеката разматра Комисија за вредновање  пројеката у области заштите од пожара за 2019. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2019. годину. Предлагачи чији предлог пројекта буде прихваћен закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објавиће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и Порталу е-Управа. Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и  право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих пројеката. Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs и на Порталу е-Управа.  Формулари за конкурисање могу се преузети у  Одељењу за одбрану и ванредне ситуације, Трг краља Петра I, спрат III, канцеларија 313, или са интернет презентације  www.pancevo.rs. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-960,  или мејла vanrednesituacije@pancevo.rs.

Предлози пројеката достављају се обавезно:

Пријаве се  подносе електронски на имејл адресу vanrednesituacije@pancevo.rs и у по једном примерку у аналогном (штампаном) и дигиталном облику (CD) путем поште или преко Услужног центра Градске управе града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на
К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Град Панчево
Градска управа града Панчева
Трг Краља Петра I број 2-4
26 000 Панчево
Одељење за одбрану и ванредне ситуације

Документација: