На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр.16/2018), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину, Градоначелник града Панчева расписује

Конкурс за су/финансирање пројеката у области заштите од пожара за 2020. годину

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење у области заштите од пожара.

Документа: