Градска управа града Панчева Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове оглашава излагање на јавни увид следећег планског документа Нацрт Изменa Плана генералне регулације насељеног места Качарево Нацрт наведеног планског документа излаже се на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана, почев од 18.03. 2016.године.

Документација:
Оглас за излагање на јавни увид планског документа
Текст нацрта плана

Графички прилози
01. Граница простора измене плана
02. Планирана намена са поделом на зоне
03. Планирана инфраструктура
04. План препарцелације грађевинског земљишта