Развојна агенција Србије (РАС) расписала је други Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години, са циљем пружања подршке привредним друштвима у производним делатностима да кроз унапређење својих пословних перформанси испуне услове да постану добављачи мултинационалних компанија.

Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава опште и посебне услове (погледати на сајту РАС-а).
Општи услови:

да је Подносилац пријаве регистрован у АПР, односно уписан у одговарајући регистар привредних друштава, најкасније до 1. јануара 2017. године;
да капитал Подносиоца пријаве није у јавној својини;
да је Подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу пореза (порез на добит, порез на додату вредност, порез на зараде запослених, порез на имовину у власништву Подносиоца пријаве) и доприноса за обавезно социјално осигурање;
да Подносилац пријаве није у тешкоћама у складу са правилима за доделу државне помоћи;
да Подносилац пријаве није повезано лице са купцем/потенцијалним купцем/групацијом која испуњава услове за статус МНК, у смислу закона којим се уређују привредна друштва;
да Подносилац пријаве није неоправдано одустао од учешћа у претходним Програмима.
Посебни услови:

Технички капацитет:

да Подносилац пријаве поседује имплементиран систем квалитета ИСО 9001.
Пословни капацитет:
да је претежна делатност Подносиоца пријаве у: сектору аутомобилске индустрије – уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине / опрема); сектору машина и опреме за друге намене; сектору обраде метала; сектору гуме и пластике; сектору производње кућних апарата и делова кућних апарата; сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система;
да производи Подносиоца пријаве припадају групи директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из тачке 1. Пословног капацитета, или да Подносилац пријаве располаже машинама и опремом које могу бити употребљене за серијску производњу директних/индиректних материјала који се налазе у ланцу вредности индустријских сектора из наведене тачке.

Кадровски капацитет:
да Подносилац пријаве има минимум 15 запослених лица у радном односу, на дан 11. децембар 2020. године, према евиденцији ЦРОСО.

Финансијски капацитет:
да је Подносилац пријаве у 2019. години остварио пословни приход од најмање 35.000.000,00 динара;
да вредност основних средстава Подносиоца пријаве, у билансу стања у 2019. години, није мања од 35.000.000,00 динара;
да против Подносиоца пријаве није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак, поступак реорганизације или поступак ликвидације.

Јавни позив расписан је 11.децембра 2020.године и траје до 09.фебруара 2021.године.
Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/_layouts/15/FBACustomLoginPage/Default.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F и верификацијом интернет адресе.
Упутство и сви пратећи обрасци доступни су на интернет страници:http://www.ras.gov.rs