FOND ZA INOVACIONU DELATNOST raspisao je Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija ((MATCHING GRANTS  Program)

Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
– Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
– Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Finansiranje:
Program sufinansiranja inovacija iznosi maksimalno 70% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta za srednja privredna društva, s tim da finansiranje koje Fond za inovacionu delatnost obezbeđuje ne može biti veće od EUR 300,000 po projektu. Najmanje 30% od ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda za inovacionu delatnost.

Pravo učešća:
– pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u APR-u, i koje se nalazi u Srbiji;
– mikro, malo ili srednje privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije
– privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.