Na osnovu Ugovora o donaciji za realizaciju projekta „ODSKOČNA DASKA – Podrška stanovanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji osetljivih grupa u Pančevu / STEPPING STONE – Support to housing and active social inclusion of vulnerable groups in Pančevo“, broj UNOPS-SHAI-2021-Grant-005, zaključenog dana 02.07.2021. godine između Grada Pančeva i UNOPS-a, člana 2 Pravilnika o kriterijumima za  izbor saradnika za pomoć i podršku porodici i načinu rada Komisije za izbor saradnika za pomoć i podršku porodici u okviru projekta ODSKOČNA DASKA od dana 29.09.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) i tačke III Rešenja o obrazovanju Komisije za za izbor saradnika za podršku i pomoć porodicama osetljivih grupa u okviru projekta ODSKOČNA DASKA br. II-06-020-3/2021-978 od 11.10.2021. godine, Komisija za izbor saradnika za podršku i pomoć porodicama osetljivih grupa u okviru projekta ODSKOČNA DASKA (u daljem tekstu Komisija), dana 19.10.2021. godine raspisuje:

                                                                                                                JAVNI POZIV

                                                     za izbor saradnika za podršku i pomoć porodicama iz osetljivih grupa

                                                                                      u okviru projekta ODSKOČNA DASKA

 

 1. Predmet javnog poziva

Projekat ODSKOČNA DASKA (u daljem tekstu Projekat) ima za cilj obezbeđenje podrške stambenom zbrinjavanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji kroz uslugu saradnika za pomoć i podršku porodicama iz osetljivih kategorija stanovništva koje su ciljna grupa Projekta i korisnici  paketa podrške (stambenih i socio-ekonomskih), i to 9 žena žrtava porodičnog nasilja i njihovih porodica, 3 osobe sa invaliditetom i njihovih porodica i 1 izuzetno siromašna, višečlana porodica sa teritorije grada Pančeva.

Predmet Javnog poziva za izbor saradnika za podršku i pomoć porodicama iz osetljivih grupa u okviru projekta ODSKOČNA DASKA (u daljem tekstu: Javni poziv) je izbor stručnih lica koji će u okviru navedenog Projekta pružati podršku stambenom zbrinjavanju i aktivnoj socijalnoj inkluziji kroz uslugu porodičnog saradnika.

Usluga saradnika za pomoć i podršku porodici ( u daljem tekstu: porodični saradnik) ima za cilj unapređenje kapaciteta 13 odabranih porodica radi efikasnije aktivne socijalne inkluzije. Porodični saradnici su od značaja za korisnike paketa podrške jer im pružaju pomoć i podršku pri ostvarivanju prava, ispunjavanju osnovnih potreba i povezivanju sa zajednicom.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu obezbeđena su iz donatorskih sredstava Programa UNOPS EU SHAI i budžeta Grada Pančeva i iznose ukupno  16.887 EUR.

 

 1. Opis usluge

Svrha inovativne usluge porodičnog saradnika  u okviru Projekta je psiho-socijalna podrška za 13 korisnika i njihovih porodica odabranih na javnom pozivu za izbor korisnika paketa donatorske pomoći. Ovu uslugu realizovaće dva stručna lica koja će prethodno proći obuku za porodičnog saradnika. Obuka namenjena porodičnim saradnicima imaće za cilj da stručna lica steknu znanja i veštine potrebne za rad sa ciljnim grupama Projekta.

Pored lične psiho-socijalne podrške, porodični saradnici će takođe pomoći svakoj  porodici da ostvare mininimum 8 kontakata sa zajednicom, 8 kontakata sa zvaničnim institucijama i minimum 2 kontakta sa potencijalnim poslodavcima.

Usluga će se sprovoditi  na teritoriji grada Pančeva u trajanju od 8 meseci od izbora korisnika paketa donatorske pomoći.

Porodični saradnici u okviru svog angažovanja imaju dužnosti koje obuhvataju aktivnosti planiranja, realizacije usluge i izveštavanja, i to sledeće:

 1. Pohađanje obuke za porodične saradnike
 2. Upoznavanje sa socio-ekonomskom anamnezom porodice
 3. Učešće u izradi porodičnih planova podrške
 4. Terenske posete porodici
 5. Individualni rad sa porodicom/članovima porodice
 6. Zastupanje u zajednici odnosno podrška u ostvarivanju kontakata i prava na usluge u zajednici
 7. Kreiranje i koordinacija eksterne mreže saradnika porodice
 8. Praćenje stanja lokalnih resursa i usluga
 9. Obavljanje konsultacija sa partnerima projekta
 10. Anketiranje korisnika prema instrukcijama Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo                (na početku i na kraju angažovanja) i obrada ankete
 11. Vođenje evidencije i dokumentacije
 12. Dvomesečno izveštavanje o statusu realizacije planova porodične podrške
 13. Učešće u promociji Projekta

 

 1. Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju osobe koje ispunjavaju sledeće obavezujuće opšte uslove:

 1. da je državljanin Republike Srbije (dokaz: uverenje o državljanstvu);
 2. da ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva (dokaz: potvrda o prebivalištu ili očitana lična karta ukoliko je lična karta sa čipom, ili fotokopija obe strane lične karte ukoliko je lična karta bez čipa);
 3. da poseduje diplomu VII stepena stručne spreme u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obrazovnog usmerenja: diplomirani/master socijalni radnik, diplomirani/master psiholog i diplomirani/master specijalni pedagog (dokaz: fotokopija diplome ili overena fotokopija uverenja o diplomiranju);
 4. da ima najmanje 3 godine iskustva u radu u oblasti socijalne zaštite (dokaz: fotokopija ugovora o radnom angažovanju/delu, potvrda o volontiranju i sl.);
 5. da poseduje važeću Licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti (dokaz: fotokopija Licence);
 6.  da nije osuđivan/pod istragom (dokaz: potvrda Osnovnog suda u Pančevu da nije osuđivan i potvrda Policijske uprave Pančevo da nije pod istragom, obe ne starije od šest meseci).

Osim opštih obaveznih uslova, podnosilac prijave na Javni poziv može da ispunjava i posebne uslove koji se dodatno boduju, a za koje se  prilažu sledeći dokazi:

 1. da je obučen za rad sa žrtvama porodičnog nasilja (dokaz: potvrda o pohađanju obuke/edukacije),
 2. da je obučen za rad sa osobama sa invaliditetom (dokaz: potvrda o pohađanju obuke/edukacije),
 3. da je obučen za rad sa decom iz socijalno ugroženih porodica (dokaz: potvrda poslodavca) ,
 4. da ima iskustvo u radu sa žrtvama porodičnog nasilja (dokaz: potvrda poslodavca),
 5. da ima iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom (dokaz: potvrda poslodavca),
 6. da ima iskustvo u radu sa decom iz socijalno ugroženih porodica (dokaz: potvrda poslodavca),
 7. da ima prethodno iskustvo učešća u projektima  (dokaz: potvrda o učešću u projektu),
 8. da ima vozačku dozvolu B kategorije (dokaz: kopija vozačke dozvole).

 

 1. Potrebna dokumentacija

Prilikom konkurisanja na Javni poziv, svi podnosioci prijava moraju da dostave sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave sa pratećim izjavama;
 2. Radnu biografiju;
 3. Dokazi o ispunjenosti uslova iz člana Poziva.
 4. Motivaciono pismo

Dokumentaciju iz tačke 3. i 4. ovog Javnog poziva, koja se podnosi u fotokopiji, nije potrebno overavati, s tim da Komisija može od podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored gore navedenih dokaza, Komisija može od podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze  ili po službenoj dužnosti pribaviti i druge dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

 

 1. Način bodovanja

Red prvenstva za odabir 2 porodična saradnika za pomoć i podršku porodicama osetljivih kategorija u okviru Projekta utvrđuje se na osnovu broja bodova koje podnosilac prijave na Javni poziv ostvari prema Pravilniku.

Ukoliko dva ili više podnosioca prijave na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost na rang listi  ima podnosilac prijave na Javni poziv prema kriterijumima u navedenom redosledu:

1) stručno lice ima završene obuke za rad sa žrtvama porodičnog nasilja i osobama sa invaliditetom,

2) dužina iskustva u radu sa žrtvama porodičnog nasilja i/ ili  osobama sa invaliditetom.

 

 1. Postupak izbora

Postupak za izbor porodičnih saradnika sprovodi Komisija.

Komisija se obrazuje rešenjem Gradonačelnika grada Pančeva.

Komisija ima neparan broj članova i sva tri partnera Projekta mogu delegirati svoje predstavnike za članove.

Komisija postupa po Pravilniku i utvrđuje tekst Javnog poziva, obrasce javnog poziva i model ugovora i raspisuje Javni poziv za izbor saradnika za pomoć i podršku porodica.

Komisija vrednuje i rangira pristigle prijave i donosi Odluku o izboru saradnika za pomoć i podršku porodicama.

Odluku Komisije potpisuje predsednik Komisije.

 

 1. Postupak evaluacije

Komisija otvara pristigle prijave i vrši proveru formalne ispravnosti.

Komisija neće razmatrati prijave koje su:

 • neblagovremene (prijave koje su podnete nakon isteka roka Javnog poziva),
 • nedopuštene (prijave podnete od strane lica koje nisu predviđena javnim pozivom, odnosno na koje se ciljevi poziva i namena sredstava ne odnosi),
 • nepotpune i nerazumljive (prijave pisane rukom, prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i dokumentacija o ispunjavanju obavezujućih uslova).

Ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna u delu koji se odnosi na uslove za dodatno bodovanje, Komisija može pozvati podnosioca prijave da lično dostavi pojašnjenja ili dopuni traženu dokumentaciju u roku ne kraćem od 3 dana, uz upozorenje na posledice.

Nakon razmatranja prijava i provere podataka, kao i dopune nepotpunih prijava, Komisija vrši bodovanje i rangiranje u skladu sa merilima iz čl. 7 Pravilnika.

Komisija utvrđuje rang listu i donosi Odluku o izboru kandidata koju objavljuje na oglasnim tablama i zvaničnim internet stranicama Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo i Grada Pančeva, sa naznačenim rokom za prigovor od 8 dana.

Podnosilac prijave može uložiti prigovor na svoje mesto na rang listi Gradonačelniku grada Pančeva, putem Komisije, u roku od 8 dana od dana objave Odluke o izboru korisnika. Rešenje Gradonačelnika po prigovoru je konačno.

Ukoliko Gradonačelnik grada Pančeva uvaži podneti prigovor, u roku od 3 dana od dana donošenja rešenja o prigovoru, Komisija će po potrebi izmeniti rang listu i konačnu Odluku o izboru kandidata objaviti na oglasnim tablama i zvaničnim internet stranicama Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo i grada Pančeva.

Dva odabrana stručna lica zaključuju Ugovor o delu sa Gradom Pančevo kao nosiocem projekta.

 

 1. Druge važne informacije

Podnosioci prijava su u obavezi da Komisiju obaveste o svim promenama koje  nastupe od momenta podnošenja prijave do donošenja Odluke, a koje su od značaja za prijavu na Javni poziv.

Navodi iz izjava podnosioca prijave na Javne poziv mogu biti predmet provere od strane Komisije za izbor kandidata za porodične saradnike, u skladu sa zakonskim ograničenjima.

 1. Podnošenje prijava

Javni poziv je otvoren od 19.10.2021. godine do 2.11.2021. godine.

Obrazac prijave i prateće propisane izjave dostupne su na oglasnim tablama i zvaničnim internet stranicama Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo  i grada Pančeva.

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici Centra za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo ili putem pošte na adresu:

Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo

Filipa Višnjića 16

26 000 Pančevo

sa napomenom „NE OTVARATI –  za Javni poziv za izbor kandidata za porodične saradnike u okviru projekta ODSKOČNA DASKA”.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 2.11.2021. godine.

 

 1. Dodatne informacije o javnom pozivu

Dodatne informacije o Javnom pozivu i podršku pri popunjavanju obrazaca i kompletiranju prijave mogu se dobiti tokom trajanja Javnog poziva u Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo od kontakt osobe Jasne Vujičić na adresi: Filipa Višnjića 16, kancelarija broj 19, putem telefona 062- 806 15 96 ili putem i-mejl adrese: jasna.vujicic@czrpancevo.rs .

Obrazac prijave na Javni poziv za saradnike

Obrazac motivacionog pisma Javni poziv za saradnike

Pravilnik za izbor korisnika