Град Панчево расписује путем секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева расписује:

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама  у бизнису – самозапошљавање у 2020. години

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту, у једнократном износу до 500.000,00динара.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев са бизнис планом.
Услови за подношење захтева:
Право на подношење захтева са бизнис планом има лице са пребивалиштем на територији града Панчева које:

  • je пријављено на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), најмање месец дана пре дана подношења захтева и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне службе;
  • или je у канлендарској 2020. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на територији града Панчева.

Документа:

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2020. години

Пријавни формулар пдф верзија

Пријавни формулар

Потребне изјаве

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града и трајаће до утрошка средстава.