Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021.години

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса у 2021. години, подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.

У стручну праксу се укључују нзапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Начин подношења захтева

Захтев се, у два примерка, подноси на писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани послодавци као и заинтересована незапослена лица могу се обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево или Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева, трећи спрат, канцеларија 303.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.07.2021. године.

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2021. години

Пријавни формулар

Пристанак за обраду података

Закључак Градоночаелника