На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе  („Службени лист града Панчева“, број 38/12 и 21/13), Градоначелник града Панчева расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,  ради остваривањa права на  уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2022. годину

Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :

 1. има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
 2. има пребивалиште на територији града Панчева
 3. није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева
 4. не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.

Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци), и то :

 1. Попуњени формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање
 2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и прибављање личних података
 3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
 4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном односу
 5. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода
 6. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима,
 7. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене обавезе у Пореској управи на основу доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.

III.  Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 07.01.2022. године

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:

за“ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе,  ради остваривање права на  уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање „

Додатне информације могу се добити на телефон 013/308 906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.