Na osnovu članova 15., 43. i 45. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/20 ), Izborna komisija grada Pančeva, na sednici održanoj dana 26. juna 2020. godine, sa početkom u 13 časova, usvojila je sledeći

IZVEŠTAJ O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA I IZDAVANJU UVERENJA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA PANČEVA

Na osnovu redosleda na izbornim listama za odbornike Skupštine grada Pančeva, dodeljuju su odbornički mandati.

Dokument sa detaljnim informacijama možete preuzeti u prilogu: