Razlog za izradu Izmena i dopuna plana je preispitivanje saobraćajnog rešenja i urbanističkih parametara građenja i stvaranja planskog osnova za izdavanje dozvola i izgradnju poslovnih i proizvodnih objekata malih i srednjih preduzeća u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09–ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20).

Tekstualna dokumentacija:
– “Sl. list grada Pančeva“ br. 71/2020
Tekst plana

Grafička dokumentacija:
Postojeće stanje
Planirana namena
Regulacija i nivelacija
Planirana infrastruktura
Plan podele građ. zemljišta
Profili ulica