Разлог за израду Измена и допуна плана је преиспитивање саобраћајног решења и урбанистичких параметара грађења и стварања планског основа за издавање дозвола и изградњу пословних и производних објеката малих и средњих предузећа у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09–исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20).

Текстуална документација:
– “Сл. лист града Панчева“ бр. 71/2020
Текст плана

Графичка документација:
Постојеће стање
Планирана намена
Регулација и нивелација
Планирана инфраструктура
План поделе грађ. земљишта
Профили улица