Cilj obrazovanja regionalne Nove deponije otpadnih materija u naseljenom mestu Pančevo jeste rešavanje narastajućeg problema postupanja sa otpadom i izdvojenim sekundarnim sirovinama i iskoristivim materijama poreklom sa otpada. Naime, do sada se skladištenje otpada rešavalo na naseljskoj deponiji koja je locirana u gradskom tkivu uz vodotok Tamiša u Pančevu. Ni u drugim naseljima situacija nije mnogo drugačija i sve deponije su neadekvatne.Izmena i dopuna plana detaljne regulacije -PODCELINA 6 C- NOVA DEPONIJA-U NASELJENOM MESTU PANČEVO (“Službeni list grada Pančeva“ broj 28/18)ima za cilj da upotpuni Plan detaljne regulacije -PODCELINA 6 C- NOVA DEPONIJA-U NASELJENOM MESTU PANČEVO kako bi se omogućila izgradnja postrojenja za tretman neopasnog otpada.

Tekstualna dokumentacija:
“Službeni list grada Pančeva“ br.59/2020
Tekst Izmena i dopuna PDR

Grafička dokumentacija:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Granica plana i obuhvat postojećeg plana
04 Granica plana sa detaljnom namenom
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Planirana infrastruktura
07 Plan podele građevinskog zemljišta
08 Profili ulica