У оквиру Анализе имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, прибављене кроз истоимени пројекат, Град Панчево је био у прилици да детаљно сагледа начин имплементације кровног стратешког документа и добије препоруке за унапређење процеса планирања на локалном нивоу.
План развоја јединице локалне самоуправе јесте дугорочни документ развојног планирања најширег обухвата и највишег значаја, а добијене препоруке ће помоћи свим учесницима у процесу израде новог седмогодишњег плана да израде што квалитетнији плански документ.
Кључне препоруке за израду новог Плана развоја града Панчева наведене у Анализи су:
План развоја треба да садржи далеко мање приоритетних циљева;
Хијерархијски поставити приоритетне циљеве, и у оквиру њих мере за постизање тих циљева;
Обавезно дефинисање јасних показатеља на нивоу приоритетног циља, уз обавезну базну и циљну вредност. Базну вредност базирати на конкретним аналитичким подацима (преглед и анализа постојећег стања);
Показатеље повезати са показатељима Циљевима одрживог развоја (ЦО)Р као и областима ЕУ политика (преговарачка поглавља) којима доприносе одабрани приоритетни циљеви;
У општем делу одлуке о буџету наводити искључиво јасно дефинисане капиталне
пројекте, временски ограничене и финансијски одређене; oбезбедити да се сви вишегодишњи капитални пројекти адекватно представљају и прате у свим буџетима док траје реализација пројекта
Синхронизовати процес развојног планирања са процесом финансијског планирања, континуирано током целе године, и у складу са календаром;
Усвајити далеко мање планских докумената.

Пројекат Анализе имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 суфинансиран је средствима Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Панчева.