Na Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 2. decembra 2016. godine vrednovana su 2 predloga programa/projekta. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata:

1.Projekat “ISKAZ – 10 godina”
Udruženje “CEPTA”
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 140.000,00 dinara

2. Projekat “Sajam obrazovanja 2016.”
Udruženje “Connectin people”
Predloženo su/finansiranje u iznosu od 50.000,00 dinara

Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“ u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu (period do 2.12.2016. godine)

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.