ORGANIZACISKA STRUKTURA NA GRADSKATA UPRAVA NA GRADOT PANČEVO

Gradskata uprava na gradot Pančevo obrazuvana e kako edinstven organ, vo čii ramki, kako posebni organizacioni edinici funkcioniraat:
– Kabinetot na gradonačalnikot;
– 8 sekretarijati (za opšta uprava; za sobraniski raboti, raboti na gradonačalnikot i na gradskiot sovet; za javnite službi i za socijalnite prašanja; za urbanizam i gradežni i stambeno-komunalni raboti; za stopanstvo i za ekonomskiot razvoj; za danočnata administracija; za zemjodelieto, seloto i ruralniot razvoj i za inspekciski raboti);
– 3 agencii (za javni nabavki, za soobraќaj i za imot);
– Služba za zaednički raboti;
– Komunalna policija;
Poradi unapreduvanje na rabotata i modernizacija na Gradskata uprava i poradi unapreduvanje na kvalitetot na uslugite koi ova telo im gi ovozmožuva na graѓanite na Pančevo, vo juni 2009. godina, otvoren e Gradskiot uslužen centar – golema šalter-sala so 22 uslužni mesta, koi se naoѓaat vo adaptiran prostor, vo prizemjeto na zgradata na Gradskata uprava. Rabotnoto vreme na Gradskiot uslužen centar vo rabotnite denovi e od 8 do 15 časot, a informaciite može da se dobijat preku telefon na 013/311-211 ili preku e-pošta: usluznicentar@pancevo.rs.
Na slednite stranici na ovaa brošura možete da doznaete koi se nadležnostite, ovlastuvanjata i obvrskite na sekoj sekretarijat, agencija ili pak na Komunalnata policija. Blagodarenie na ovoj pregleden i jasen vodič, ќe možete na najlesen i najbrz način da pronajdete informacii za toa vo koja organizaciona edinica na Gradskata uprava, koga i na koj način možete da ostvarite bilo koi od svoite prava koi se pod nivna jurisdikcija.
Ovoj vodič ќe vi pomogne dokolku sakate da se zapišete vo izbiračkiot spisok, da otvorite rabotna kniška, da dobiete izvod od matičnata kniga na rodeni ili pak gradežna dozvola, da sklučite brak, da položite test za vršenje na avto-taksi prevoz, da go prodolžite rabotnoto vreme na svojot ugostitelski objekt, da ostvarite pravo na odložuvanje na danočniot dolg i taka natamu. Nabroeni se samo mal del od pravata koi graѓankite i graѓanite na Pančevo gi ostvaruvaat vo Gradskata uprava.
Detalniot spisok so nadležnostite na site organizacioni edinici, so opisi na procedurite i na ostanatite važni podatoci pobarajte gi na stranicite vo prodolženieto.