Rad sa Fokus grupama

Rad sa Fokus grupama

Fokus grupe

Javne rasprave

Javne rasprave

Izveštaji

Video-Kliping

Video-Kliping

Video

Strategija razvoja grada Pančeva 2014. – 2020. godine predstavlja novu generaciju strateških dokumenata na teritoriji Republike Srbije i po oceni eksperata jedan je od najboljih planova ove vrste kod nas. Strategija razvoja grada Pančeva doneta je uz visok stepen građanske participacije i predstavlja primer najbolje prakse u pogledu uključivanja građanki i građana u izradu strateških dokumenata. Marketing i pi-ar kampanja koja je po prvi put vođenja i putem društvenih mreža prilikom izrade strateškog dokumenta lokalne samouprave ocenjena je kao najbolja kampanja i predstavljena je kao primer najbolje prakse.

Prethodna Strategija razvoja opštine Pančevo 2007. – 2025, doneta je davne 2007. godine. Osnovni podaci su zastareli, promenjeno je makro i mikro društveno-ekonomsko okruženje i evidentirane potrebe za razvojem novih prioritetnih oblasti kao što je pre svega razvoj MSP sektora, razvoj investicionih lokacija, energetska efikasnost, čiste energije, poljoprivreda, ruralni razvoj, turizam, saobraćaj i sport. Takođe, Komisija za certifikaciju gradova sa povoljnom poslovnom klimom je još 2010. godine preporučila reviziju srednjeročnog perioda i šire uključivanje predstavnika poslovne zajednice u proces revidiranja strateškog plana. Strategiju razvoja bilo je potrebno uskladiti sa Strategijom razvoja APV kako u fazi izrade, tako i implementacije.

Nakon lokalnih izbora maja 2012. godine, stekli su se politički, administrativni i finansijski uslovi za ažuriranje krovnog strateškog plana grada Pančeva, koji treba da koristi donosiocima odluka (izabrana i postavljena lica), stručnim službama (10 sekretarijata Gradske uprave Pančevo), političkim strukturama, budžetskim korisnicima (JKP, JP, MZ), MSP sektoru (oko 7000 preduzetnika), OCD sektoru, medijima i najširoj javnosti (123414 stanovnika), budućim investitorima da sinergetski ulažu napore u zajednički razvoj grada Pančeva uz efikasno planiranje i iskorišćenje institucionalnih, ljudskih i i finansijskih potencijala. Projekat Revizija strategije razvoja grada Pančeva na period 2014-2020, realizovan je u partnerstvu sa akreditovanim razvojnim centrom RCR “Banat”.

Ukupna vrednost projekta iznosila 2.573.000 RSD. Grad Pančevo sufinansirao je projekat sa 43,53 %, što iznosi 1.120.000 RSD, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu finansirao je 56,47%, tj. 1.453.000 RSD. Lokalna samouprava je zadužena za upravljanje razvojem teritorije i zarad unapređenja kvaliteta života, Pančevo je pokrenulo izradu nove vizije/strategije zasnovane na novom konceptu i participaciji širokog spektra aktera.

Tokom trajanja procesa, organizovano je niz fokus grupa, radionica, okruglih stolova i tribina u cilju uključivanja što većeg broja aktera u izradu Strategije i to po oblastima: društveni razvoj, lokalni ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, poljoprivreda i prostorno i urbanističko planiranje.

18.oktobra 2013. godine Gradsko veće imenovalo je Tim za implementaciju projekta “Revizija strategije razvoja grada Pančeva za period 2014. – 2020. godine.”

TIM ZA IZRADU REVIZIJE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PANČEVA:

 1. Pavle Radanov, gradonačelnik grada Pančeva
 2. Saša Pavlov, zamenik gradonačelnika
 3. Jelena Batinić, član Gradskog veća, koordinator za privredu
 4. Predrag Živković, član Gradskog veća, koordinator za finansije
 5. Jelena Novakov, šef Odseka, koordinator projekta
 6. Vera Stamenić, pomoćnik sekretara za finansije, zadužena za budžetsko programiranje
 7. Anđelija Cvetić, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj
 8. Tatjana Medić, pomoćnik sekretara,  zadužena za identifikaciju projekata u akcionom planu
 9. Ivana Orlov Gajan, samostalni stručni saradnik, zadužena za logističku podršku
 10. Ivana Milošević, saradnik na stručnoj praksi, zadužena za administrativne poslove
 11. Ljiljana Stojsavljević, šef Odeljenja računovodstva,  zadužena za realizaciju budžeta projekta
 12. Jasmina Radovanović, šef Kancelarije za odnose s javnošću, zadužena za vidljivost projekta
 13. Olivera Subotić,pomoćnik sekretara, rukovodilac fokus grupe 1, član – lokalni ekonomski razvoj
 14. Suzana Jovanović, član Gradskog veća, rukovodilac fokus grupe 2 – društveni razvoj
 15. Biljana Miladinović, rukovodilac fokus grupe 3  – životna sredina
 16. Petar Petrović, rukovodilac fokus grupe 4 – urbanističko planiranje
 17. Maja Svirčević Prekić,član Gradskog veća, rukovodilac fokus grupe 5 – poljoprivreda
 18. Danijela Milovanović Rodić, konsultant, zadužena za primenu metodologije strateškog planiranja
 19. Branislav Milosav, predstavnik Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat, koordinator partnera

 

Dokumenta strategije razvoja grada Pančeva

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2015 godinu 501.2 KB168
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2016 godinu sa Zaključkom Gradskog veća793.1 KB151
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2018 godinu sa Zaključkom Gradskog veća786.6 KB186
Akcioni plan za 2017.godinu580.4 KB649
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2019 godinu sa Zaključkom Gradskog veća1.3 MB235
Analiza ankete zaštita životne sredine746.8 KB905
Aneks 1 Studija Stanje privrede na teritoriji grada Pančeva1.7 MB1308
Aneks 2 Profil zajednice 20148.1 MB5126
Aneks 1 Analiza opšte ankete za građane397.5 KB755
Aneks 4 Rezultat ankete za zaštitu životne sredine746.8 KB1611
Aneks 5 Rezultat za privredni sektor2.1 MB710
Akcioni plan za 2020. godinu sa zaključkom Gradskog veća grada Pančeva567.5 KB37
Finalni izveštaj KLER 2014 2.1 MB779
Izveštaj o realizaciji Akcionog plana strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2015 godinu sa Zaključkom Gradskog veća845.9 KB184
Izveštaj o realizaciji Akcionog plana strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2017 godinu sa Zaključkom Gradskog veća1.1 MB191
Izveštaj o realizaciji Akcionog plana strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2018 godinu sa Zaključkom Gradskog veća1.1 MB199
Grafička prezentacija rezultati ankete1.9 MB723
Izveštaj o realizaciji AP 2016932.1 KB510
Izveštaj o realizaciju Akcionog plana za 2019. godinu sa zaključkom Gradskog veća grada Pančeva1.1 MB27
Obrada opšte ankete709.1 KB744
Originalne ideje164.5 KB699
Pismo Gradonačelnika473.8 KB732
Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju tima za implementaciju Strategije razvoja grada Pančeva436.9 KB699
Strategija razvoja grada Pančeva7.1 MB1391