Град Панчево|grad@pancevo.rs

лого

Савет за родну равноправност Скупштине града Панчева је институционални механизам за интегрисање родног аспекта у јавну политику као стратегије за постизање равноправности полова – Gender mainstreaming. Закон о родној равноправности који је у Србији донет 2009. године обавезује органе јединице локалне самопураве да организују стално радно тело или одреде запослено лице за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности (члан 39).

Статут града Панчева је предвидео оснивање, а Пословник Скупштине града и регулисао рад, сталних радних тела која дају мишљења на предлоге прописа које доноси Скупштина и обављају друге послове из области за коју су образована. Савет за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из надлежности града са аспекта равноправности и једнаких могућности мушкараца и жена. С тим у вези подстиче развојне активности у области равноправности полова у свим областима јавног, друштвеног и привредног живота и предлаже мере које доприносе родној равноправности.

Састав Савета је одређен Пословником Скупштине града и чини га укупно 9 лица које бира и разрешава Скупштина из реда одборница/ка и грађанки/а и то председницу/ка, заменицу/ка председнице/ка и 7 (седам) чланица/ова. У раду Савета, на основу иницијативе и одлуке чланица/а Савета, поред изабраних лица учествују и представнице удружења жена са територије града Панчева и насељених места. Савет Функционише у континуитету од свог оснивања 2007.године, доноси своје краткорочне и годишњи План активности и подноси Извештај о раду Скупштини града, док стручну и техничку подршку раду Савета пружају стручне службе Градске управе. Директну подршку раду Савета пружају градоначелник и председник Скупштине града Панчева.

ПОСТИГНУЋА:

 • препознатљивост, али и ауторитет, у локалној заједниц
 • заједнички ангажман политичарки/а и чланица удружења
 • реализоване  активности Акционог плана града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности у 2016.
 • уведено родно буџетирање (успостављен систем финансирања активности Савета и активности из Акционог плана – обезбеђена средства у буџету за 2016. годину)
 • наменски издвојена средства из буџета за развој женског предузетништва
 • уведена у 2016. години компонента родне равноправности у постојеће јавне конкурсе за НВО као једна од тема и критеријуми за доделу средстава

Уведена компонента родне равноправности у програме (само) запошљавања на локалном ниво. Савет учествује у процесу доношења локалних стартешких документа  и  Одлуке о буџету Града.

НАЈВЕЋИ ЗАЈЕДНИЧКИ УСПЕХ У 2016. ГОДИНИ:

 • Средствима из буџета града купљена гинеколошка столица за жене са потешкоћама у кретању
 • Опремљена гинеколошка амбуланта за ову сврху

Потписивање ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ, у 2013. години, представља опредељење Града Панчева ка увођењу родних политика у јавне политике. Усвајање АКЦИОНОГ ПЛАНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, 2016-2018. значи:

 • опредељење Скупштине града и прихватање начела родне равноправности
 • ангажовање ресурса ради остваривања једнаких права и могућности
 • креирање различитих услова за квалитетнији живот жена

Савет за родну равноправност
е-пошта: rodnaravnopravnost@skupstina.pancevo.rs

3006, 2017

Панчево на конференцији „Умрежени за побољшање положаја ЛГБТ особа у Србији“

30/06/2017|0 Comments

Локална мрежа за превенцију дискриминације ЛГБТ популације Панчево је учествовала на Конференцији “Умрежени за побољшање положаја ЛГБТ особа у Србији“, која је одржана у Нишу од 27.06 до 28.06.17. Дом [...]

1204, 2017

План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2018. годину

12/04/2017|0 Comments

Поступно увођење родно одговорног буџетирања подразумева: одабир буџетских програма у оквиру којих ће бити дефинисани родно осетљиви циљ; програмске активности које доприносе родној равноправности; и [...]

504, 2017

Иницијатива за увођење родне статистике

05/04/2017|0 Comments

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО СКУПШТИНА ГРАДА САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ БРОЈ: Панчево, 14.02.2017. године У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на процес [...]

504, 2017

Иницијатива за израду Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације од 2017. – 2020.

05/04/2017|0 Comments

У намери да се правовремено и свеобухватно одговори на проблем дискриминације, како у Републици Србији тако и у нашој локалној заједници, а имајући у виду циљеве дефинисане у Стратегији превенције и з [...]

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2016. годину74.8 KB66
Зауставимо насиље над женама и децом73.7 KB93
План активности Савета за период од 18.07. до 30.09.2016.50.6 KB72
План активности Савета до краја децембра 2016.46.5 KB72
Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа144.9 KB81
Програм рада Савета за родну равноправност за 2014. годину49.7 KB80
Одговор Минист на запажања20.9 KB84
Извештај савета за родну равноправност за 2015.27.2 KB114
Извештај савета за родну равноправност за 2014.22.1 KB114
Деклерација о родном буџетирању1.3 MB107
Закон о равноправности полова523.1 KB102
Стратегија превенције и заштите од дискриминације 2013.947.7 KB116
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ 2016 до 2020769.5 KB114
Споразум о сарадњи између свих установа37.4 KB95
Предлог протокола о сарадњи148.5 KB83
Одлука о равноправности полова51.7 KB90
Kонвеција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици904.6 KB109
Конвценција о елиминисању свих облика дискриминације жена67.0 KB141
Опциони протокол уз Конвецију о елиминацији свих облика дискриминације жена43.4 KB103
Европска повеља о родној равнопраности на локалном нивоу1.7 MB301
Акциони план за унапређење положаја жена 2016-2018810.8 KB404
Декларација СКГО О Родној Равноправности136.9 KB126
Европска конвенција за заститу људских права и основних слобода167.8 KB100
Извештај о раду савета 20132.8 MB116

Савет за родну равноправност, Панчево
Е-пошта: rodnaravnopravnost@skupstina.pancevo.rs

Женска мировна група – „ЖМИГ“, Панчево
Е-пошта: zmig.pancevo@gmail.com

Удружење грађана “Панонке”, Панчево
Е-пошта:panonke.pancevo@gmail.com

Мађарско културно-уметничко друштво “Тамаши Арон”, Војловица-Панчево
Е-пошта: lecei@panet.rs

Удружење жена „Златна јабука“
Контакт особа: Сузана Стојиљковић, 062/806-9220
Е-пошта: zlatnajabukauz@yahoo.com

Удружење жена „Етно кутак“, Качарево
Контакт особа: Зора Чубрић, 066/6020-555
Е-пошта: zoracubric@yahoo.com

Удружење жена „Неолит“
Контакт особа: Љиља Зарић, 061/6207-131
Е-пошта: udruzenjezena@gmail.com

Удружење жена „Панчевке“
Контакт особа: Снежана Марјанов, 062/858-7635
Е-пошта: smcigra1@gmail.com

Удужење жена „Волем Банат“
Контакт особа: Љиљана Томић, 062/102-3436
Е-пошта: tomic66@gmail.com

Удружење жена „Банатске виле“
Контакт особа: Јелена Милошевић
Е-пошта: jelenacm@yahoo.com

Удружење грађана македонске националне заједнице “Илинден-Јабука”, Јабука
Е-пошта: ilinden.jabuka@gmail.com

Удружење жена “Доловке”, Долово
Е-пошта: udruzenjezena.dolovo@yahoo.com

Aктив Жена “Соса”, Банатски Брестовац
Е-пошта: milkacuric@ymail.com

Удружење жена „Омољчанке“, Омољица
Е-пошта: policslavica@yahoo.com

Удружење жена „Глогоњке“, Глогоњ
Е-пошта: glogonjke@gmail.com

Словачко културно-просветно друштво “Ђетван”, Панчево
Е-пошта: mihalspisjak33@hotmail.com

Мађарско културно-уметничко друштво “Боназ Шандор”, Иваново
Е-пошта: sandorbonazz@yahoo.com

Accessibility
Затворити