Скупштину града Панчева чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Панчева. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Скупштина града Панчева има 70 одборника:

 • Алексић Марија
 • Алексић Сретен
 • Арсеновић Весна
 • Ашанин Зоран
 • Бисак Ана
 • Блажотић Стјепан
 • Богатинчевић Предраг
 • Богосављев Станко
 • Видановић Видосава
 • Видески Стојан
 • Вујовић Весна
 • Гламочанин  Срђан
 • Глигоријев Драгослав
 • Глигорић Драгана
 • Глигорић Бранислав
 • Дангубић Никола
 • Дојчиновић Ненад
 • Дудуј Јошка
 • Думитру Видана
 • Ђерфи Шандор
 • Ђукић Павле
 • Ђурица Владимир
 • Ђурица Милорад
 • Јеврић Јована
 • Јелисавчић Жарко
 • Јовановић Дејан
 • Јовановић Душица
 • Јовановић Зоран
 • Јовчић Ивица
 • Кељевић Владан
 • Кирбус Нада
 • Киш Тигран
 • Кодран Сања
 • Крунић Марија
 • Луковић Александар
 • Лукач Ђорђе
 • Мијовић Рајко
 • Миловановић Јована
 • Минић Дубравка
 • Миричић Драган
 • Младеновић Марко
 • Мрђен Слободан
 • Наумовски Зоран
 • Николић Божидар
 • Петковић Оливер
 • Петровић Бранка
 • Петровић Горана
 • Петровић Јелица
 • Петровачки Јован
 • Радивојев Соња
 • Рајачић Зоран
 • Росић Ивана
 • Симеуновић Дејан
 • Ставревски Игор
 • Станић Зоран
 • Станишић Љубомир
 • Станојковић Милан
 • Стојић Душан
 • Сушец Жељко
 • Тешић Иван
 • Тодоровић Милица
 • Тончев Денко
 • Топић Недељко
 • Ћебић Никола
 • Ћурчин Никола
 • Ускоковић Никола
 • Филиповић Витомир
 • Хигл Бохаревић Нађа
 • Цветковић Слободан
 • Шијаковић Обрад

Право и дужност одборника је да учествује у раду Скупштине и радних тела чији је члан. Одборници су дужни да најкасније 48 часова пре почетка заказане седнице обавесте секретара Скупштине о евентуалној спречености учешћа на седници.

Право одборника на накнаду трошкова за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине.

Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.

Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјал о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.

Одборник има право да тражи обавештења и објашњења од председника Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине, секретара Скупштине, градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе о питањима која се односе на послове из оквира њихових права и дужности, односно послова из надлежности органа на чијем се челу налази, а која су му потребна за вршење функција одборника.