Градске манифестације:

http://www.pancevo.rs/privreda/gradske-manifestacije/


.

Категоризација објеката за смештај

Правни основ: 

 

 

 

Заинтересована физичка лица која су власници смештајних јединца и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поденсу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Панчева.

Захтев се подноси Секретаријату за привреду и економски развој, поштом или лично у Услужном центру Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, Панчево, радним даном од 8 – 14 часова.

Документација која се прилаже уз захтев, у зависности од подносиоца захетва је:

 • попуњен образац захтева бр.1 (за физичко лице),
 • попуњен образац захтева бр.2 (за угоститеља – правно лице),
 • образац Изјаве за физичка лица – образац 1,
 • образац Изјаве за правна лица – образац 2,
 • извод о регистрацији привредног субјекта (за угоститеља-правно лице),
 • доказ о власништву – физичко лице,
 • лекарско уверење – физичко лице,
 • потврда од овлашћене здравствене установе да подносилац захтева није евидентиран на клицоноштво и паразите – физичко лице,
 • фотокопија или принт личне карте – физичко лице,
 • доказ о уплати административне таксе,
 • изјава са подацима о испуњености стандарда,
 • изјава о испуњености минималних техничких услова,
 • изјава о испуњеноси санитарно хигијенских услова.

Све информације могу се добити путем телефона: 013/308-961 и 013/308-962. По окончању поступка Секретаријат за привреду и економски развој доноси решење о разврставању објекта у одређену категорију.

Обавештење о категоризацији објеката домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства

Таксе за издавање решења :

Републичка административна такса
по тарифном броју 1 у износу од  320,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија

Републичка административна такса
по тарифном броју 9, у износу од 550,00 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА БРОЈ: 97 54-241
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Република Србија
.

Оригинални обрасци:

Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

 1. Образац захтева број 1 СОБА ( за физичко лице и угоститеље)
 2. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност -СОБА
 3. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање СОБЕ у категорије

 

 1. Образац захтева број 1 АПАРТМАН – ( за физичко лице и угоститеље )
 2. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – АПАРТМАН
 3. Образац изјаве о испуњености стандард за разврставање апартмана у категорије

 

 1. Образац 1 број 1 КУЋА – ( за физичко лице и угоститеље )
 2. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – КУЋА
 3. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање куће у категорије

 

 1. Образац изјаве – за физичко лице
 2. Образац изјаве – за угоститеља 

Сеоска туристичка домаћинства

 1. Образац захтеба број 2 СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО – ( за физичко лице и угоститеље)
 2. Образац изјаве о испуњености МТУ – домаћа радиност – сеоско туристичко домаћинство
 3. Образац изјаве о испуњености стандарда за разврставање сеоског туристичког домаћинства у категорије
 4. Образац изјаве – за физичко лице 
 5. Образац изјаве – за угоститеља
 6. Образац изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова

Е – ТУРИСТА 

Информација за угоститеље

ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај

Прилог 1 Пријава угоститеља за некатегорисани објекат

Прилог 2 МТТ Евиденција категорисани

Прилог 3 МТТ Евиденција здравствене установе

Прилог 4 ЈЛС Евиденција категорисани

Прилог 5 ЈЛС Евиденција некатегорисаних