Gradske manifestacije:

http://www.pancevo.rs/privreda/gradske-manifestacije/


.

Kategorizacija objekata za smeštaj:

Zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih jedinca i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podensu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Pančeva.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, poštom ili lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo, radnim danom od 8 – 14 časova.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev, u zavisnosti od podnosioca zahetva je:

 • popunjen obrazac zahteva br.1 (za fizičko lice),
 • popunjen obrazac zahteva br.2 (za ugostitelja – pravno lice),
 • obrazac Izjave za fizička lica – obrazac 1,
 • obrazac Izjave za pravna lica – obrazac 2,
 • izvod o registraciji privrednog subjekta (za ugostitelja-pravno lice),
 • dokaz o vlasništvu – fizičko lice,
 • lekarsko uverenje – fizičko lice,
 • potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da podnosilac zahteva nije evidentiran na kliconoštvo i parazite – fizičko lice,
 • fotokopija ili print lične karte – fizičko lice,
 • dokaz o uplati administrativne takse,
 • izjava sa podacima o ispunjenosti standarda,
 • izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova,
 • izjava o ispunjenosi sanitarno higijenskih uslova.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona: 013/308-961 i 013/308-962. Po okončanju postupka Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj donosi rešenje o razvrstavanju objekta u određenu kategoriju. Takse za izdavanje rešenja:

Republička administrativna taksa
po tarifnom broju 1 u iznosu od  320,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
POZIV NA BROJ: 97 54-241
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Republika Srbija

Republička administrativna taksa
po tarifnom broju 9, u iznosu od 550,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
POZIV NA BROJ: 97 54-241
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Republika Srbija
.

Originalni obrasci:

 1. Obrazac zahteva broj 1 – za fizičko lice
 2. Obrazac zahteba broj 2 – za ugostitelje
 3. Obrazac izjave – za ugostitelja
 4. Obrazac izjave – za fizičko lice
 5. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – soba
 6. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – apartman
 7. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – kuća
 8. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – seosko turističko domaćinstvo
 9. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje sobe u kategorije
 10. Obrazac izjave o ispunjenosti standard za razvrstavanje apartmana u kategorije
 11. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje kuće u kategorije
 12. Zahetv za određivanje kategorije seoskog turističkog domaćinstva
 13. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva u kategorije
 14. Obrazac izjave o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova
 15. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – seosko turističko domaćinstvo