Gradske manifestacije:

http://www.pancevo.rs/privreda/gradske-manifestacije/


.

Kategorizacija objekata za smeštaj

Pravni osnov: 

 

 

 

 

Zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih jedinca i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podensu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji Grada Pančeva.

Zahtev se podnosi Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, poštom ili lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo, radnim danom od 8 – 14 časova.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev, u zavisnosti od podnosioca zahetva je:

 • popunjen obrazac zahteva br.1 (za fizičko lice),
 • popunjen obrazac zahteva br.2 (za ugostitelja – pravno lice),
 • obrazac Izjave za fizička lica – obrazac 1,
 • obrazac Izjave za pravna lica – obrazac 2,
 • izvod o registraciji privrednog subjekta (za ugostitelja-pravno lice),
 • dokaz o vlasništvu – fizičko lice,
 • lekarsko uverenje – fizičko lice,
 • potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da podnosilac zahteva nije evidentiran na kliconoštvo i parazite – fizičko lice,
 • fotokopija ili print lične karte – fizičko lice,
 • dokaz o uplati administrativne takse,
 • izjava sa podacima o ispunjenosti standarda,
 • izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova,
 • izjava o ispunjenosi sanitarno higijenskih uslova.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona: 013/308-961 i 013/308-962. Po okončanju postupka Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj donosi rešenje o razvrstavanju objekta u određenu kategoriju.

Obaveštenje o kategorizaciji objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva

Takse za izdavanje rešenja :

Republička administrativna taksa
po tarifnom broju 1 u iznosu od  320,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
POZIV NA BROJ: 97 54-241
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Republika Srbija

Republička administrativna taksa
po tarifnom broju 9, u iznosu od 550,00 dinara
ŽIRO RAČUN: 840-742221843-57
POZIV NA BROJ: 97 54-241
SVRHA DOZNAKE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Republika Srbija
.

Originalni obrasci:

Domaća radinost (soba, kuća i apartman)

 1. Obrazac zahteva broj 1 SOBA ( za fizičko lice i ugostitelje)
 2. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost -SOBA
 3. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje SOBE u kategorije

 

 1. Obrazac zahteva broj 1 APARTMAN – ( za fizičko lice i ugostitelje )
 2. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – APARTMAN
 3. Obrazac izjave o ispunjenosti standard za razvrstavanje apartmana u kategorije

 

 1. Obrazac 1 broj 1 KUĆA – ( za fizičko lice i ugostitelje )
 2. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – KUĆA
 3. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje kuće u kategorije

 

 1. Obrazac izjave – za fizičko lice
 2. Obrazac izjave – za ugostitelja 

Seoska turistička domaćinstva

 1. Obrazac zahteba broj 2 SEOSKO TURISTIČKO DOMAĆINSTVO – ( za fizičko lice i ugostitelje)
 2. Obrazac izjave o ispunjenosti MTU – domaća radinost – seosko turističko domaćinstvo
 3. Obrazac izjave o ispunjenosti standarda za razvrstavanje seoskog turističkog domaćinstva u kategorije
 4. Obrazac izjave – za fizičko lice 
 5. Obrazac izjave – za ugostitelja
 6. Obrazac izjave o ispunjenosti sanitarno higijenskih uslova

E – TURISTA 

Informacija za ugostitelje

PRAVILNIK o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj

Prilog 1 Prijava ugostitelja za nekategorisani objekat

Prilog 2 MTT Evidencija kategorisani

Prilog 3 MTT Evidencija zdravstvene ustanove

Prilog 4 JLS Evidencija kategorisani

Prilog 5 JLS Evidencija nekategorisanih