1. Основни подаци

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:
А) ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека )
Становништво и површина

..

Површина (у km2 ) 756
Број становника према Попису 2002 127.162
Број становника према Попису 2011 123.414
Број становника – процена 2017 119.960
Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011 86.728
Број регистрованих запослених (2019) – годишњи просек 30.736
У правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 23.574
Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 6.642
Регистровани индивидуални пољопривредници 520

Извор: АПР, РЗС, Општине и региони у РС

2. Структура привреде

Број запослених/незапослених и зараде

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Број запослених

29.931

28.069

30.555

30.538

29.931

29.177 29.733 37.067 37.990

Број незапослених

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

Просечна зарада без пореза и доприноса (РСД)

43.621

47.558

50.754

50.196

49.021

49.172 50.090 49.291 54.134

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.

..**Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.
Квалификациона структура незапосленог становништва

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Неквалификовани

3.389

3.420

3.348

3.236

3.005

2.973

2.735

2.472

1.978

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

670

634

586

527

495

448

366

315

271

Квалификовани

2.329

2.375

2.359

2.253

2.091

2.015

1.644

1.497

1.208

Средња стручна спрема

3.614

3.588

3.654

3.547

3.465

3.487

2.823

2.822

2.202

Висококвалификовани

127

135

146

106

97

86

75

56

37

Виша стручна спрема

490

439

407

359

330

315

287

273

215

Висока стручна спрема

861

986

1.060

1.061

1.107

1.099

911

825

724

Укупно

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.423

8.841

8.260

6.635

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.

.Број привредних друштава

 ојреднх друштаваивредних друштава

Број привредних друштава

2015

2016

2017

2018

2019

Активни

1.824

1.868

1.902

1.957

1.627

Новоосновани

124

120

119

102

140

Брисани / угашени

51

34

32

58

566

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.

.Број предузетника

Број предузетника

2015

2016

2017

2018

2019

Активни

4.638

4.776

4.911

5.167

5.275

Новоосновани

519

649

559

632

651

Брисани / угашени

794

512

429

374

556

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01. – 31.12.2019.