SEVERNA POSLOVNO-INDUSTRIJSKA ZONA

Severna poslovno-industrijska zona je nova zona namenjena za razvoj investicionih projekata u Pančevu, a sastoji se iz Severne poslovno-industrijske zone 1 i Severne poslovno-industrijske zone 2.
Severna poslovno-industrijska zona 1 obuhvaćena je Generalnim urbanističkim planom i Planom detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone u Pančevu (”Sl list grada Pančeva” broj 30/17). Ukupna površina zone je 75 ha. Na ovoj lokaciji je za sada realizovana I faza investicije nemačke kompanije ZF na parceli od 9,8 ha, a u toku je realizacija II faze investicionog projekta ZF na parceli površine 10,2 ha. U ovoj zoni je takođe formirano i 6 katastarskih parcela manjih površina 0,5 – 1,5 ha koje su otuđene domaćim investitorima. Ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište površine 39,1 ha je u javnoj svojini grada Pančeva i namenjeno je za nove investicije.
Severna poslovno-industrijska zona 2 obuhvaćena je Planom detaljne regulacije za područje severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 2 u Pančevu („Sl. list grada Pančeva“ br.28/2019). U pitanju je neizgrađeno građevinsko zemljište površine 22 ha u javnoj svojini Republike Srbije.
Severna poslovno-industrijska zona je udaljena 18 km od Beograda, 40 km od međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“, 5 km od centra Pančeva, a 8 km od Luke „Dunav“. Zona na zapadnoj strani izlazi na državni put II reda – „Jabučki put“, a na severnoj strani na državni put II reda Pančevo-Kovačica-Zrenjanin. Sa južne strane omeđena je opštinskim putem (interna saobraćajnica zone – Ulica 7. nova), a između severne zone 1 i severne zone 2 izgrađena je saobraćajnica „Crepajski put“ u dužini oko 615m koja će bti povezana sa putem II reda Pančevo-Kovačica-Zrenjanin kružnim tokom. U neposrednoj blizini zone je i međunarodna železnička pruga Beograd – Pančevo – Vršac – Rumunija. Zona ima izuzetan položaj zato što su se izgradnjom mosta “Mihajlo Pupin” stvorili uslovi za izgradnju državnog puta prvog reda „M24“ koji će neposredno tangirati Severnu industrijsko-poslovno-proizvodnu zonu, predstavljati vezu sa Beogradom i Novim Sadom i pravcem magistralnog puta ka Vršcu – granicom sa Rumunijom.
Zona je opremljena infrastrukturom vodovoda, kanalizacije, električne energije i prirodnog gasa. Prema važećim planskim dokumentima, u ovoj zoni dozvoljena je izgradnja objekata za koje nije obavezna procena uticaja na životnu sredinu prema Uredbu o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, odnsno dozvoljena je izgradnja objekata za sve vrste proizvodne i poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, tj. kapaciteta, uz zadovoljavanje uslova zaštite životne sredine, obejkata male privreda i proizvodnog zanatstva.
U neposrednoj blizini ove grinfild lokacije nalazi se aerodrom, industrija posebne namene “UTVA Avioindustrija” Pančevo, kao i veći broj preduzeća iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede, drumskog prevoza tereta i sl.

Slobodne lokacije za investiranje

Projekat “Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje” realizovan je 2012. godine sa ciljem da se evidentira imovina (zemljište i objekti) zainteresovanih pravnih i fizičkih lica koja je namenjena za prodaju ili zakup, a u cilju angažovanja neiskorišćenih potencijala i povećanje broja slobodnih lokacija za realizaciju domaćih i stranih investicija. Lokacije za investiranje (greenfild i braunfild) su geopozicionirane, tako da je uvid moguć preko interaktivne mape dostupne na sajtu Grada Pančeva: