Severna poslovno-industrijska zona

Severna industrijsko-poslovno-proizvodna zona obuhvaćena je Generalnim urbanističkim planom i Planom detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone U Pančevu (“Sl list grada Pančeva”, broj 30/17). Ukupna površina zone je 75 ha, a do sada je na ovoj lokaciji realizovana investicija nemačke kompanije ZF na parceli od 9,8 ha (I faza), dok je ostalo zemljište u javnoj svojini grada Pančeva. Zona je udaljena 18 km od Beograda, 40 km od međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“, 5 km od centra Pančeva, a 8 km od Luke „Dunav“. U pitanju je neizgrađeno građevinsko zemljište koje na zapadnoj strani izlazi na državni put II reda – „Jabučki put“, a na severnoj strani na državni put II reda Pančevo–Kovačica–Zrenjanin. Sa južne strane omeđeno je opštinskim putem (interna saobraćajnica zone – Ulica 7.nova), a sa istočne strane zone izgrađena je saobraćajnica „Crepajski put“ u dužini oko 615 m koja će biti povezana sa putem II reda Pančevo–Kovačica–Zrenjanin kružnim tokom. U neposrednoj blizini zone je i međunarodna železnička pruga Beograd–Pančevo–Vršac–Rumunija. Zona ima izuzetan položaj zato što su se izgradnjom mosta “Mihajlo Pupin” stvorili uslovi za izgradnju državnog puta prvog reda „M24“ koji će neposredno tangirati Severnu industrijsko-poslovno-proizvodnu zonu, predstavljati vezu između Beograda i Novog Sada i povezati se sa pravcem magistralnog puta ka Vršcu – granicom sa Rumunijom.

Zona je opremljena infrastrukturom vodovoda, kanalizacije, električne energije i prirodnog gasa. Prema Planu detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone U Pančevu, u ovoj zoni dozvoljena je izgradnja objekata za koje nije obavezna procena uticaja na životnu sredinu prema Uredbu o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, odnsno dozvoljena je izgradnja objekata za sve vrste proizvodne i poslovne aktivnosti manjeg ili većeg obima, tj. kapaciteta, uz zadovoljavanje uslova zaštite životne sredine, obejkata male privreda i proizvodnog zanatstva.

U neposrednoj blizini ove greenfield lokacije nalazi se aerodrom, industrija posebne namene “UTVA Avioindustrija” Pančevo, kao i veći broj preduzeća iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede, drumskog prevoza tereta i sl. Razvoj Severne industrijske zone omogućava postojećim uspešnim malim i srednjim preduzećima u zoni i neposrednoj okolini da šire svoju proizvodnju tj. poslovnu delatnost, a takođe omogućava i dolazak novih investitora i otvaranje novih radnih mesta.

Imajući u vidu najnoviju „Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija“, koju je donela Vlada RS (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2018), budući zainteresovani investitori imaju priliku da uz pomoć sredstava iz budžeta RS ubrzaju svoja investiciona ulaganja.

Slobodne lokacije za investiranje

Projekat “Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje” realizovan je 2012. godine sa ciljem da se evidentira imovina (zemljište i objekti) zainteresovanih pravnih i fizičkih lica koja je namenjena za prodaju ili zakup, a u cilju angažovanja neiskorišćenih potencijala i povećanje broja slobodnih lokacija za realizaciju domaćih i stranih investicija. Lokacije za investiranje (greenfild i braunfild) su geopozicionirane, tako da je uvid moguć preko interaktivne mape dostupne na sajtu Grada Pančeva: