ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ ГРАДА ПАНЧЕВА:

1.Основни подаци

Град Панчево – Степен развијености: I група (изнад републичког просека )

Становништво и површина

Површина (у km 2 )

756

Број становника према Попису 2002

127.162

Број становника према Попису 2011

123.414

Број становника 2015 – процена

121.482

Радно способно становништво (15-64 година) према попису 2011

86.728

Број запослених годишњи просек 2015

29.371

У предузећима, установама, задругама и организацијама

23.332

Приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих

5.361

Регистровани индивидуални пољопривредници

688

Број запослених/незапослених и зараде

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Број запослених

29.931

28.069

30.555

30.538

29.931

Број незапослених

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.623

Просечна нето зарада (РСД)

43.621

47.558

50.754

50.196

49.021

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године

Квалификациона структура незапосленог становништва

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Неквалификовани

3.389

3.420

3.348

3.236

3.005

3.080

Нижа стручна спрема и полуквалификовани

670

634

586

527

495

472

Квалификовани

2.329

2.375

2.359

2.253

2.091

2.159

Средња стручна спрема

3.614

3.588

3.654

3.547

3.465

3.428

Висококвалификовани

127

135

146

106

97

90

Виша стручна спрема

490

439

407

359

330

321

Висока стручна спрема

861

986

1.060

1.061

1.107

1.073

Укупно

11.480

11.577

11.560

11.089

10.590

10.623

*Извор АПР, последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2016. године

Републички завод за статистику Републике Србије