Основни подаци структуре становништва

 

Структура привредног сектора

 

3.Структура непрофитног сектора

 

Структура запослених по секторима деатности- годишњи просек 2014.

Према подацима РСЗ на основу структуре запослених по секторима делатности на територији града Панчева може се закључити да је у односу на укупан број запослених највећи број запослених у прерађивачкој делатности (30,82%), делатностима здравствене и соцоијалне заштите  (12,55%) и делатности трговине на велико и мало и поправке моторних возила (9,97%)- чије је укупно учешће у укупном броју запослених 53,34%.

Структура запослених 2016.

Структура запослених по секторима делатности, годишњи просек 2016

 

Структура укупног становништва Панчева према старости, попис 2011

Графикон пописа становништва 2011

 Запослени по делатностима у 2015.