Naknade za korišćenje javnih dobara

VRSTE NAKNADA

1) NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

KO SU OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE?

Obveznici plaćanja naknade su :

  1. pravno lice i preduzetnik koje obavlja određene aktivnosti na teritoriji Grada Pančeva koje utiču na životnu sredinu, odnosno fizičko lice koje utiče na životnu sredinu na teritoriji Grada Pančeva;
  2. vlasnik teretnih vozila, odnosno lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, odnosno sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji Grada Pančeva.

KAKO SE SREDSTVA OD  NAKNADE KORISTE?

Sredstva od naknade koristiti se isključivo za finansiranje zaštite i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Pančeva a na osnovu Lokalnog ekološkog akcionog plana i Godišnjeg programa Fonda za zaštitu životne sredine. Godišnji program Fonda za zaštitu životne sredine donosi Gradsko veće grada Pančeva, krajem tekuće ili početkom naredne godine, po prethodnoj saglasnosti Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

KAKO SE NAKNADA PLAĆA?

Način i rokovi za plaćanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisani su članom 13 Odluke o  naknadana za korišćenje javnih dobara.

uplatni račun za plaćanje naknade je: 840–714562843–56

2) NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

VRSTE NAKNADA:

A) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

Način i rokovi za plaćanje naknade propisani su članom 27. stav 11. Odluke o  naknadana za korišćenje javnih dobara.

uplatni račun za plaćanje naknade je: 840-714565843-77

B) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine, za koje dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave

Način i rokovi za plaćanje naknade propisani su članom 28. stav 5. Odluke o  naknadana za korišćenje javnih dobara.

uplatni račun za plaćanje naknade je: 840-714566843-84

V) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova i izgradnju

Način i rokovi za plaćanje naknade propisani su članom 29. stav 10. Odluke o  naknadama za korišćenje javnih dobara.

uplatni račun za plaćanje naknade je: 840-714567843-91

KO SU OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE?

Obveznik naknade za korišćenje javne površine je korisnik javne površine.