Monitoring kvaliteta vazduha

Merne stanice

Monitoring vazduha

Monitoring polena

Polen

Monitoring polena

Monitoring površinskih voda

Površinske vode

Monitoring površinskih voda

Granične vrednosti zagađujućih materija u vazduhu definisane Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha

SISTEM GRADA PANČEVA ZA KONTINUALNO PRAĆENJE AEROZAGAĐENJA

Sistem grada Pančeva za kontinualno praćenje aerozagađenja sastoji se od 4 merna mesta:

 1. Cara Dušana
 2. Vatrogasni dom
 3. Vojlovica
 4. Starčevo

i centra za praćenje rezultata merenja i rada sistema u zgradi gradske administracije Pančevo – Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Na mernim mestima su instalisani sledeći analizatori:

Merno mesto Cara Dušana

 • Analizator sumpor dioksida (SO2)
 • Analizator ugljen monoksida (CO)
 • Analizator prizemnog ozona (O3)
 • Analizator BTX (benzen, toluen, ksilen)
 • Analizator azotnih oksida (NO/NO2/NOx)

Merno mesto Vatrogasni dom

 • Analizator sumpor dioksida i vodonik sulfida (SO2, H2S)
 • Analizator B,T,Me-Me (benzen, toluen, metilmerkaptan)
 • Analizator TNMHC (ukupnih ugljovodonika nemetanskog tipa)
 • Analizator azotnih oksida (NO/NO2/NOx)
 • Analizator amonijaka (NH3)
 • Analizator čestica (PM10, PM2.5, PM1)

Merno mesto Vojlovica

 • Analizator sumpor dioksida (SO2)
 • Analizator BTX (benzen, toluen, ksilen)
 • Analizator ukupnog redukovanog sumpora (TRS)
 • Analizator čestica (PM10)

Merno mesto Starčevo

 • Analizator sumpor dioksida (SO2)
 • Analizator azotnih oksida (NO/NO2/NOx)
 • Analizator amonijaka (NH3)
 • Analizator BTX (benzen, toluen, ksilen)
 • Analizator ugljen monoksida (CO)
 • Analizator ozona (O3)
 • Analizator čestica (PM 10)

U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine nalazi se centralni računar na kome se vrši automatsko prikupljanje podataka (sa data logger-a sa svih mernih mesta), obrada i praćenje podataka, kao i kontrola rada gasnih analizatora raspoređenih po mernim mestima.

U holu zgrade gradske administracije Pančevo nalazi se i LCD televizor koji služi za javnu vizuelnu prezentaciju rezultata merenja. Koncentracije su prikazane grafički za poslednjih 24 časa, a svakog sata se prikazuje novi rezultat.

Grafički prikaz mernih stanica za kontinualno praćenje aerozagađenja na teritoriji grada Pančeva

Merna mesta:

 1. merno mesto Cara Dušana
 2. merno mesto Vatrogasni dom
 3. merno mesto Vojlovica
 4. merno mesto Starčevo

Pancevo karta-polozaj mernih stanica