Na Konkursu za su/finansiranje projekata u kulturi za 2016. godinu koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, vrednovano je 11 predloga projekata. Komisija za vrednovanje projekata u oblasti kulture za 2016. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih projekata koji možete preuzeti ovde
Predlagači projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja projekata pristiglih na Konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi za 2016. godinu

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog Konkursa sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.