Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
Grad Pančevo
Trg kralja Petra I br. 2-4 26101 Pančevo
Telefon: centrala: +381 13 308 830, faks: + 381 13 343 827
E-mail: grad@pancevo.rs
Sajt: www.pancevo.rs

.

Načelnik Gradske uprave:

Marija Petrović
Telefon: 013/308-783
e-pošta: nacelnik@pancevo.rs

Zamenik Načelnika Gradske uprave:

Borislava Vujanović
Telefon: 013/308-783
e-pošta: zam.nacelnik@pancevo.rs

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja:

Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS” br. 87/18):

 • Danijela Erdeljan Milošević, sekretar Sekretarijata za opštu upravu
  Telefon: 013/308-778
  Mobilni: 064/866-2278
  E-pošta: danijela.erdeljan-milosevic@pancevo.rs
  Adresa: Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, Pančevo
  Kancelarija: 5

Kontakt osobe imenovane za saradnju sa civilnim društvom:

1. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Kontakt osobe:

.

2. SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Kontakt osobe:

 • Slađana Feratović, sekretar Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća
  Telefon: 013/308-782
  E-pošta: sladjana.feratovic@pancevo.rs
 • Ivana Marković, šef Odeljenja za skupštinske poslove i glavni i odgovorni urednik „Službenog lista grada Pančeva“
  Telefon: 013/308-730
  E-pošta: ivana.markovic@pancevo.rs

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Kontakt osoba:

PROTOKOL

Kontakt osoba:

.

3. SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

Kontakt osoba:

 • Gordana Nikolić, sekretar Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja
  Kancelarija: 212
  Telefoni: 013/308-785 i 013/308-721
  Faks: 013/344-198
  E-pošta: gordana.nikolic@pancevo.rs

.

4. SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Kontakt osoba:

 • Enisa Agović-Hoti, sekretar Sekretarijata za finansije
  Kancelarija: 804
  Telefon: 013/308-858
  Faks: 013/342-954
  E-pošta: enisa.agovic-hoti@pancevo.rs

.

5. SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Kontakt osoba:

 • Jasminka Pavlović, sekretar Sekretarijata za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
  Kancelarija: 620
  Telefon: 013/308-840; 342-764
  Faks: 013/308-778
  E-pošta: jasminka.pavlovic@pancevo.rs

.

6. SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Kontakt osoba:

 • Zdenka Miljković, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine
  Kancelarija: 613
  Telefon: 013/308-784
  E-pošta: zdenka.miljkovic@pancevo.rs

.

7. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Kontakt osoba:

 • Olivera Subotić, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj
  Kancelarija: 301

          Telefoni: 013/308-868
E-pošta: olivera.subotic@pancevo.rs ili ler@pancevo.rs

 • Biljana Miladinović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj
  Kancelarija: 301

Telefoni: 013/308-855
E-pošta: biljana.miladinovic@pancevo.rs ili ler@pancevo.rs

 

ODELJENJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Kontakt osobe:

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE U OBLASTI PRIVREDE

 • Leonida Radanov, savetnik
  Kancelarija: 303
  Telefon: 013/308-709
  E-pošta: leonida.radanov@pancevo.rs ili ler@pancevo.rs

ODELJENJE ZA PODRŠKU PROJEKTIMA

Kontakt osobe:

 • Kontakt osobe:

  Tatjana Medić, pomoćnik sekretara za podršku projektima – šef Odeljenja za podršku projektima
  Kancelarija: 302
  Telefoni: 013/308-711 i 013/353-361
  E-pošta: tatjana.medic@pancevo.rs
  Anđelija Borzanović,  samostalni savetnik
  Kancelarija: 302
  Telefoni: 013/308-711 i 013/363-361
  E-pošta: andjelija.borzanovic@pancevo.rs
  Tanja Temišvarac, mlađi savetnik
  Kancelarija: 302
  Telefon: 013/308-711
  E-pošta: tanja.temisvarac @pancevo.rs

.

8. SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, SELO I RURALNI RAZVOJ

Kontakt osoba:

 • Treša Radonjin, pomoćnik sekretara Sekretarijata za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj
  Kancelarija: 306
  Telefon: 013/308-306
  E-pošta: tresa.radonjin@pancevo.rs

.

9. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Kontakt osoba:

 • Boban Đurđev, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove
  Adresa: Zmaj Jovina 6
  Kancelarija: 107
  Telefon: 013/354-354
  Faks: 013/354-354
  E-pošta: boban.djurdjev@pancevo.rs

.

10. SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

Kontakt osoba:

 • Milica Marjanović, sekretar Sekretarijata za poresku administraciju
  Kancelarija: 815
  Telefon: 013/308-755
  E-pošta: milica.marjanovic@pancevo.rs

.

11. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Kontakt osoba:

ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Kontakt osoba:

ODELJENJE ZA INFORMATIKU

Kontakt osoba:

.

12. SEKRETARIJAT ZA JAVNE NABAVKE

Kontakt osoba:

 • Biljana Maslić, sekretar Sekretarijata za javne nabavke
  Kancelarija: 2
  Telefon: 013/308-810
  Faks: 013/352-790
  E-pošta: javne.nabavke@pancevo.rs

.

13. SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

Kontakt osoba:

 • Đurica Resanović, sekretar Sekretarijata za investicije
  Kancelarija: 701
  Telefon: 013/308-803  lok.733
  E-pošta: djurica.resanovic@pancevo.rs

ODELJENJE ZA PRIPREMU I PRAĆENJE INVESTICIJA U NISKOGRADNJI I VISOKOGRADNJI

Kontakt osoba:

 • Branka Marić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za investicije
  Kancelarija: 703
  Telefon: 013/308-836  lok.836
  E-pošta: branka.maric@pancevo.rs

ODELJENJE ZA OPŠTE POSLOVE U OBLASTI INVESTICIJA I ODRŽAVANJA OBJEKATA

Kontakt osoba:

.

14. SEKRETARIJAT ZA IMOVINU

Kontakt osoba:

.

15. KOMUNALNA MILICIJA

Kontakt osoba:

.

KABINET GRADONAČELNIKA

U Gradskoj upravi se kao posebna organizaciona jedinica obrazuje Kabinet gradonačelnika, u okviru kojeg se može zasnovati radni odnos isključivo na određeno vreme dok traje dužnost gradonačelnika. Radom Kabineta gradonačelnika kao posebne organizacione jedinice rukovodi šef Kabineta. Šef Kabineta i zaposleni na radnim mestima u Kabinetu gradonačelnika zasnivaju radni odnos na određeno vreme – dok traje dužnost gradonačelnika. Šef Kabineta za svoj rad odgovara Gradonačelniku.

Šef Kabineta, rukovodi, organizuje i planira rad Kabineta, daje instrukcije i smernice za rad zaposlenih, izrađuje informacije i izveštaje iz delokruga Kabineta, obavlja stručno-organizacione poslove za potrebe Gradonačelnika, vrši pripremu za radne i druge sastanke Gradonačelnika, prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, prima stranke po posebnom ovlašćenju Gradonačelnika, sačinjava procedure i uputstva za rad i stara se o njihovoj primeni, sarađuje sa organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama, preduzećima i organizacijama Grada i drugim lokalnim, pokrajinskim i nacionalnim telima i organima u vezi obavljanja poslova iz delokruga rada Kabineta, obavlja i sve ostale poslove po nalogu Gradonačelnika.

POMOĆNICI GRADONAČELNIKA:

Pomoćnik Gradonačelnika za ekonomski razvoj gradski menadžer, Maja Vitman, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada u oblasti ekonomije, obavlja poslove Gradskog menadžera, koordinara sprovođenje poslova organa Grada sa javnim i javno-komunalnim preduzećima, i organizacijama civilnog društva. Koordinira poslovima u vezi razvoja sporta Grada i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika. Kontakt i-mejl: maja.vitman@pancevo.rs

Pomoćnik Gradonačelnika u oblasti urbanizma, Petar Komnenić, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koje su od značaja za razvoj grada u oblasti urbanizma i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika. Kontakt i-mejl: petar.komnenic@pancevo.rs

Pomoćnik Gradonačelnika za pravna pitanja i reorganizaciju Gradske uprave, Branislava Kališki, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pravnim pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada i reorganizaciju Gradske uprave i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika. Kontakt i-mejl: branislava.kaliski@pancevo.rs

Pomoćnik Gradonačelnika za selo i ruralni razvoj, Ivan Andrejević, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Grada iz oblasti sela i ruralnog razvoja i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika. Kontakt i-mejl:ivan.andrejevic@pancevo.rs

Pomoćnik Gradonačelnika za oblast javnih nabavki, Marija Đukanović, pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja u oblasti javnih nabavki i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika. Kontakt i-mejl: marija.djukanovic@pancevo.rs