Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite od požara za 2019. godinu, dana 24.04.2019. godine donela je sledeći zaključak:

Učesnici Konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste pristiglih i vrednovanih projekata i rangiranja pristiglih projekata.