Gradonačelnik grada Pančeva je, dana 25.07.2014. godine, razmatrao predlog za donošenje zaključka i rešenja u vezi sa su/finansiranjem udruženja građana po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini – 1. segment konkursa – Su/finansiranje programa i projekata Udruženja građana, a po predlogu Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti podrške udruženjima građana grada Pančeva za 2014. godinu, te je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 1/14-prečišćen tekst), doneo zaključak i rešenje kojim se odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 1.490.600 dinara, na ime su/finansiranja udruženja građana, po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini – 1. segment konkursa – Su/finansiranje programa i projekata Udruženja građana (za predloge programa i projekata pristigle do 15.07.2014. godine) , a po predlogu Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti podrške udruženjima građana grada Pančeva za 2014. godinu i to za sledeća udruženja:

1. Udruženje “Nova +”
Projekat “Umrežavanje organizacija civilnog društva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u Pančevu”
Broj bodova: 55,6
Odobrena sredstva: 82.000,00 dinara
Projekat doprinosi povećanju kapaciteta lokalnih OCD da u okviru sličnih oblasti deluju udruženo, kroz njihovo umrežavanje i povezivanje, sa ciljem boljeg zajedničkog delovanja prema potencijalnim donatorima, ali i u odnosu sa ustanovama i institucijama. Dodatna vrednost projekta je to što se proces umrežavanja dešava tokom zajedničkih treninga, edukacija i sastanaka, što dodatno podstiče međusobnu saradnju.

2. Udruženje “Na pola puta”
Projekat “Ja bih to ovako”
Broj bodova: 69,3
Odobrena sredstva: 140.000,00 dinara
Projekat doprinosi razvoju i unapređenju usluga u skladu sa potrebama osoba sa intelektualnim teškoćama koje su korisnici programa ovog udruženja. Kroz radnoproizvodne i edukativne radionice, mladim osobama sa intelektualnim teškoćama podiže se nivo kvaliteta života i smanjuje socijalna izolacija, što direktno doprinosi sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta.

3. Udruženje kreativnih građana “Deca benzena”
Projekat “Deca bazena”
Broj bodova: 84,2
Odobrena sredstva: 597.150,00 dinara
Postavljanjem i oslikavanjem mobilnog zida, koji pored estetske funkcije ima i praktičnu namenu, direktno se utiče na poboljšanje kvaliteta života u oblasti koja se odnosi na aktivno provođenje slobodnog vremena široke ciljne grupe koja obuhvata sve sugrađane/ke, koricnike/ce gradskog bazena. Dodatna vrednost projekta jesu prateće interaktivne edukativne radionice o alternativnim načinima kreativnog izražavanja.

4. Udruženje “O.S.I.S.” Kačarevo
Projekat “Olimpijske seoske igre Srbije”
Broj bodova: 81,3
Odobrena sredstva: 571.450,00 dinara
Projektom u čiju realizaciju je uključena gotovo cela lokalna zajednica naseljenog mesta Kačarevo (Mesna zajednica, Dom kulture, seoska udruženja i sportski klubovi), kroz koji se uspostavljaju partnerstva sa naseljenim mestima širom Srbije, obezbeđuju se vidljivi i održivi rezultati od kojih cela zajednica ima višestruku korist. Projekat značajno podiže nivo osvešćenosti građana o važnosti učešća u poboljšanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i promoviše zdrave stilove življenja kroz sport, rekreaciju, volonterizam i aktivizam.

5. Motorciklistički klub ” MC COYOTE ” Pančevo
Projekat ” XV međunarodni moto skup”
Broj bodova: 64
Odobrena sredstva: 100.000,00 dinara
Tradicionalna manifestacija koja se ove godine petnaesti put održava u našem gradu, okuplja ljubitelje motorcikala i predstavnike motorciklističkih klubova iz celog regiona, ali i veliki broj naših sugrađana/ki koji posećuju atraktivni prateći program i čiji se broj iz godine u godinu uvećava. Kroz ovaj projekat, obezbeđuje se učvršćivanje i širenje međunarodnih partnerstava, obogaćuje sadržaj gradskih programa i aktivnosti u javnom prostoru u letnjem preriodu, ali i doprinosi razvoju turizma.a

Gradonačelnik grada Pančeva je, dana 25.07.2014. godine, razmatrao predlog za donošenje zaključka i rešenja u vezi sa su/finansiranjem udruženja građana po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini – 1. segment konkursa – Su/finansiranje programa i projekata Udruženja građana, a po predlogu Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti podrške udruženjima građana grada Pančeva za 2014. godinu, te je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 1/14-prečišćen tekst), doneo zaključak i rešenje kojim se odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 1.490.600 dinara, na ime su/finansiranja udruženja građana, po Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2014. godini – 1. segment konkursa – Su/finansiranje programa i projekata Udruženja građana (za predloge programa i projekata pristigle do 15.07.2014. godine) , a po predlogu Komisije za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti podrške udruženjima građana grada Pančeva za 2014. godinu i to za sledeća udruženja:

1. Udruženje “Nova +”
Projekat “Umrežavanje organizacija civilnog društva u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u Pančevu”
Broj bodova: 55,6
Odobrena sredstva: 82.000,00 dinara
Projekat doprinosi povećanju kapaciteta lokalnih OCD da u okviru sličnih oblasti deluju udruženo, kroz njihovo umrežavanje i povezivanje, sa ciljem boljeg zajedničkog delovanja prema potencijalnim donatorima, ali i u odnosu sa ustanovama i institucijama. Dodatna vrednost projekta je to što se proces umrežavanja dešava tokom zajedničkih treninga, edukacija i sastanaka, što dodatno podstiče međusobnu saradnju.

2. Udruženje “Na pola puta”
Projekat “Ja bih to ovako”
Broj bodova: 69,3
Odobrena sredstva: 140.000,00 dinara
Projekat doprinosi razvoju i unapređenju usluga u skladu sa potrebama osoba sa intelektualnim teškoćama koje su korisnici programa ovog udruženja. Kroz radnoproizvodne i edukativne radionice, mladim osobama sa intelektualnim teškoćama podiže se nivo kvaliteta života i smanjuje socijalna izolacija, što direktno doprinosi sistemskom unapređenju oblasti iz koje je tema projekta.

3. Udruženje kreativnih građana “Deca benzena”
Projekat “Deca bazena”
Broj bodova: 84,2
Odobrena sredstva: 597.150,00 dinara
Postavljanjem i oslikavanjem mobilnog zida, koji pored estetske funkcije ima i praktičnu namenu, direktno se utiče na poboljšanje kvaliteta života u oblasti koja se odnosi na aktivno provođenje slobodnog vremena široke ciljne grupe koja obuhvata sve sugrađane/ke, koricnike/ce gradskog bazena. Dodatna vrednost projekta jesu prateće interaktivne edukativne radionice o alternativnim načinima kreativnog izražavanja.

4. Udruženje “O.S.I.S.” Kačarevo
Projekat “Olimpijske seoske igre Srbije”
Broj bodova: 81,3
Odobrena sredstva: 571.450,00 dinara
Projektom u čiju realizaciju je uključena gotovo cela lokalna zajednica naseljenog mesta Kačarevo (Mesna zajednica, Dom kulture, seoska udruženja i sportski klubovi), kroz koji se uspostavljaju partnerstva sa naseljenim mestima širom Srbije, obezbeđuju se vidljivi i održivi rezultati od kojih cela zajednica ima višestruku korist. Projekat značajno podiže nivo osvešćenosti građana o važnosti učešća u poboljšanju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i promoviše zdrave stilove življenja kroz sport, rekreaciju, volonterizam i aktivizam.

5. Motorciklistički klub ” MC COYOTE ” Pančevo
Projekat ” XV međunarodni moto skup”
Broj bodova: 64
Odobrena sredstva: 100.000,00 dinara
Tradicionalna manifestacija koja se ove godine petnaesti put održava u našem gradu, okuplja ljubitelje motorcikala i predstavnike motorciklističkih klubova iz celog regiona, ali i veliki broj naših sugrađana/ki koji posećuju atraktivni prateći program i čiji se broj iz godine u godinu uvećava. Kroz ovaj projekat, obezbeđuje se učvršćivanje i širenje međunarodnih partnerstava, obogaćuje sadržaj gradskih programa i aktivnosti u javnom prostoru u letnjem preriodu, ali i doprinosi razvoju turizma.a