Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 15.07.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2019-5 od 05.07.2019.  godine, pa je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon,101/16-dr.zakon i 47/18) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/15 – prečišćen tekst, 12/16 i 8/19) doneo

Z A K LJ U Č A K

Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak II Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2019-5 od  05.07.2019. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja otvaranje novih radnih mesta (prijave pristigle u periodu od 25.05.2019. godine do 04.07.2019. godine), koji je sastavni deo ovog Zaključka.        Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva