Градоначелник града Панчева, је дана 15.07.2019. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2019-5 од 05.07.2019.  године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст, 12/16 i 8/19) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак II Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2019-5 од  05.07.2019. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања отварање нових радних места (пријаве пристигле у периоду од 25.05.2019. године до 04.07.2019. године), који је саставни део овог Закључка.        Закључак Градоначелника града Панчева

Закључак Градоначелника града Панчева