Градоначелник града Панчева, је дана 30.05.2019. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка VI Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2019-3 од 29.05.2019. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст, 12/16 i 8/19) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак VI Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2019-3 од 29.05.2019. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавање у 2019. години (пријаве пристигле у периоду од 01.04. 2019. до 24.05.2019. године), Закључак Градоначелника града Панчева