Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 13.11.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2018-9 od 24.10.2018. godine, pa je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon,101/16-dr.zakon i 47/18) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16) doneo

Z A K LJ U Č A K

Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2018-9 od 24.10.2018. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja  žensko preduzetništvo – samozapošljavanje u 2018. godini (prijave pristigle u periodu od 25.05.2018. godine do 31.07.2018. godine), koji je sastavni deo ovog Zaključka.

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva