Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2016-4 od 03.08.2016. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja Subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanjeu 2016. godini (zahtevi pristigli u periodu od 05.05.2016. godine do 03.08.2016. godine).

Z A K LJ U Č A K I

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na prijavu podnosioca pod rednim brojem 3/3, 3/19, 3/29 i 3/35 sa Liste pristiglih zahteva na Javni poziv za dodelu subvencije početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2016. godini u periodu od 05.05.2016. godine do 03.08.2016. godine.

Lista samozapošljavanja za 2016