Градоначелник града Панчева прихвата Закључак I Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-4 од 03.08.2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавањеу 2016. години (захтеви пристигли у периоду од 05.05.2016. године до 03.08.2016. године).

З А К Љ У Ч А К I

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријаву подносиоца под редним бројем 3/3, 3/19, 3/29 и 3/35 са Листе пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.05.2016. године до 03.08.2016. године.

Листа самозапошљавања за 2016