Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2016-5 od 28.12.2016. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja Subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanjeu 2016. godini (zahtevi pristigli u periodu od 05.08.2016. godine do 23.12.2016. godine).

Z A K LJ U Č A K I

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na prijavupodnosioca pod rednim brojem 4/3, 4/4, 4/9, 4/15, 4/17, 4/19, 4/20, 4/22, 4/29, 4/34, 4/36, 4741, 4/45 i 3/50 sa Liste pristiglih zahteva na Javni poziv za dodelu subvencije početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2016. godini u periodu od 05.08.2016. godine do 23.12.2016. godine.

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na prijave podnosioca pod rednim brojem 3/10 i 3/44 sa Tabele 2 – Prigovori.