Градоначелник града Панчева прихвата Закључак I Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-5 од 28.12.2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања Субвенције почетницима у бизнису – самозапошљавањеу 2016. години (захтеви пристигли у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године).

З А К Љ У Ч А К I

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријаву подносиоца под редним бројем 4/3, 4/4, 4/9, 4/15, 4/17, 4/19, 4/20, 4/22, 4/29, 4/34, 4/36, 4741, 4/45 и 3/50 са Листе пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године.

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријаве подносиоца под редним бројем 3/10 и 3/44 са Табеле 2 – Приговори.