Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Visina iznosa finansiranja:

– do 80.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta

– najmanje 30% odobrenog budžeta projekta obezbeđuje podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda

Uslovi za konkurisanje:

Mikro ili malo privredno društvo  u većinskom privatnom i većinskom srpskom vlasništvu (51% ili više) osnovano u Srbiji  i ne starije od pet (5) godina u trenutku podnošenja Prijave;

ili

Tim koji se sastoji od najviše 5 članova (osoba).

Uloge i obaveze članova tima moraju biti jasno obrazložene u Prijavi.

Oblast/sektor: Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektor.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Javni poziv: Otvoren od 15. juna do 31. avgusta 2020. godine do 15 časova 

Više detalja o konkursu i sadržaj potrebne dokumentacije može se pogledati na linku: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja