Komisija za vrednovanje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture sačinila je listu projekata za sufinansiranje po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva  u oblasti kulture za projekte i donela Zaključak kojim predlaže Gradonačelniku da donese rešenje o sufinansiranju istih. Zaključak Komisije i  Tabela 1 Projekti predloženi za su/finansiranje amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2019. godinu –možete preuzeti ovde

Protiv gore pomenutog zaključka može se izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja na internet strani grada Pančeva, odnosno do 21.06.2019. godine