Градоначелник града Панчева расписао је Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева, за 2016. годину. У наставку можете прочитати цео текст Конкурса, са критеријумима, начином аплицирања и потребном документацијом.


 

На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева расписује

 

Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева, за 2016. годину

 

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Стратегијe бриге о младима града Панчева 2014-2017.

У обзир за су/финансирање узимаће се:

1. Пројекти и програми који су усклађени са приоритетним областима:

– образовање младих,

– запошљавање младих,

– здравље и одрастање младих,

– безбедност младих,

– мобилност и интеркултурализам младих,

– учешће младих у доношењу одлука и

– активизам и волонтеризам младих.

 

2. Пројекти и програми који поштују следеће принципе:

– поштовање људских права,

– равноправност и једнаке шансе за све,

– одговорност,

– доступност,

– солидарност,

– сарадња,

– активно учешће младих,

– целоживотно учење,

– заснованост.

 

Приоритет приликом одлучивања о додели средстава имаће пројекти и програми који:

 • укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта;
 • подразумевају активности које се реализују у насељеним местима на територији града Панчева и које укључују младе из насељених места у припрему и реализацију пројекта (Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово, Банатско Ново Село, Банатски Брестовац, Старчево, Омољица, Иваново);
 • укључују младе из маргинализованих група;
 • промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;
 • се односе на активности усмерене на информисање младих;
 • се односе на неку од следећих уже специфицираних тема у оквиру приоритетних области:

–  Образовање младих: Пројекти и програми неформалног образовања,

–  Запошљавање младих: Пројекти који се односе на област професионалне оријентације и каријерног информисања, пројекти који се односе на подстицање омладинског предузетништва,

– Здравље и одрастање младих: Пројекти који се односе на области болести зависности, репродуктивног здравља, емоционалног развоја младих (подстицање оснивања саветовалишта), пројекти који подразумевају уважавање и промовисање здравих стилова живота и позитивних вредности,

– Безбедност младих: Пројекти који се односе на безбедност младих у саобраћају, безбедност младих на интернету, превенцију насиља,

– Мобилност и интеркултурализам младих: Пројекти који подразумевају  уважавање и промовисање међуетничких односа и интеркултуралног дијалога, пројекти који подстичу мобилност младих,

– Учешће младих у доношењу одлука: Пројекти који се односе на информисање младих о политичкој и адмнистративној структури свих нивоа доношења одлука, пројекти који подразумевају учење  о процесима доношења одлука, пројекти који се односе на истраживање стања о потребама младих у оквиру неке од приоритетних области,

– Активизам и волонтеризам младих: Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада,

 • се односе на неку другу тему у оквиру приоритетних области, која је од значаја за град Панчево и побољшање квалитета живота младих у локалној заједници.

 

Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији града Панчева.

Град Панчево ажурира базу организација цивилног друштва, па је потребно да сва удружења грађана доставе Упитник за прикупљање података о удружењима грађана града Панчева, за 2016. годину. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети овде, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града  Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.

Попуњен упитник са пратећом документацијом доставља се у електронској форми, на диску или путем мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.

 

Предлог пројекта треба да садржи:

  Необавезни део:

 • Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад Удружења и његове компетенције за реализацију предложеног програма/пројекта (у електронској форми),
 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.).

——————————————————————————————

Посебан сегмент овог Конкурса односи се на су/финансирање студијских путовања на територији Европе, који за циљ имају стицање и унапређење знања (стручне праксе, конференције, конгреси, стручни скупови, семинари).

Право учешћа на овом сегменту Конкурса имају студенти  и студенткиње који/e:

 • су држављани/ке Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
 • имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица,
 • су студенти/киње факултета и Универзитета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
 • су први пут уписали текућу годину студија,
 • у претходној години студирања имају просечну оцену најмање 9,00.

 

Пријава за су/финансирање студијских путовања треба да садржи:

 • Попуњен формулар за подношење пријаве за су/финансирање студијских путовања,
 • потписану изјаву о прихватању одговорности,
 • биографију студента/киње,
 • потврду факултета о редовном упису текуће године студија,
 • потврду факултета о просечној оцени студента/киње током претходне године студирања,
 • копију уверења о држављанству и копију личне карте – за држављане/ке Републике Србије, односно документ којим се доказује статус избеглог или расељеног лица,
 • позивно писмо установе или организације у чијем програму (стручној пракси, конференцији, конгресу, стручном скупу, семинару и сл.) студент/киња узима учешће,
 • најмање једну препоруку (институциja, других дoнaтoрa, појединаца, и сл.).

Студенти/киње чија студијска путовања буду одобрена за су/финансирање, имаће обавезу да након повратка, као саставни део извештавања, припреме и организују јавни скуп (трибину, презентацију, округли сто) у сарадњи са Канцеларијом за младе, те да овим путем представе искуства и знања која су стекли током студијског боравка, а која су значајна за локалну заједницу.

—————————————————————————————————————–

 

Финансирање:

Средства за су/финансирање програма, пројеката и студијских путовања по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2016. годину.

Носиоци програма/пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2016. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена за:

 • непотпуне и неблаговремене пријаве,
 • пријаве подносилаца који су у 2015. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта или студијског путовања и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе;
 • програме/пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
 • профитне и комерцијалне програме/пројекте,
 • предлоге програма/пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за програм/пројекат.

 

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 2. децембра 2016. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2016. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2017. године.

 

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Предлоге програма/пројеката и пријаве за студијска путовања разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2016. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2016. годину.

Предлагачи чији предлог програма/пројекта буде прихваћен и студијска путовања одобренa за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката и студијских путовања која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

 

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити у локалном недељном листу “Панчевац” и на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу се преузети у Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева (Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204 – Канцеларија за младе), или са интернет презентације  www.pancevo.rs . Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-907 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

 

Предлози програма/пројеката и апликације за студијска путовања достављају се обавезно:

у електронској форми (на диску или путем мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs) и

у штампаној форми (1 примерак), у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Град Панчево

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I број 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Канцеларија за младе (канцеларија број 204)

Н Е   О Т В А Р А Т И !