Na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. godini koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva, u periodu do 26.10.2017. godine vrednovano je 4 pristigla predloga programa/projekata. Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva za 2017. godinu, dala je predlog liste vrednovanja pristiglih programa/projekata koju možete preuzeti ovde
Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Prigovor se predaje u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na predlog liste vrednovanja i rangiranja programa/projekata pristiglih na Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2017. godini.

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.