Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br.16/2018), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst i 12/2016),  i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S
ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
ZA 2019. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara. U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projekti koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

 • edukacija i obučavanje građana grada Pančeva u oblasti zaštite od požara,
 • nabavka i održavanje opreme za reagovanje tokom požara,
 • bezbednost ljudi, životinja, kulturnih i materijalnih dobara,
 • aktivizam i volonterizam građana (Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada… ).

2. Projekti koji poštuju sledeće principe:

 • poštovanje ljudskih prava,
 • ravnopravnost i jednake šanse za sve,
 • odgovornost,
 • dostupnost,
 • solidarnost,
 • saradnja,
 • aktivno učešće građana.

Kriterijumi za izbor projekata:

 1. Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacije – od 0 do 20 bodova,
 2. Projekti čiji sadržaj doprinosi unapređenju oblasti iz koje je tema projekta – od 0 do 20 bodova,
 3. Projekti koji uključuju decu školskog uzrasta i mlade koji svojim aktivnim učešćem direktno učestvuju u realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
 4. Projekti podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada Pančeva i koje uključuju članstvo i opremu udruženja sa teritorije grada Pančeva u pripremi i realizaciji projekata; – od 0 do 20 bodova,
 5. Projekti koji sadrže volonterski rad i održivost projekata i mogućnost njegovog nastavka – od 0 do 20 bodova,

Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od pet kriterijuma ima nula bodova, projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.

Predlog projekta treba da sadrži:

 • Popunjen formular za podnošenje predloga projekta,
 • popunjenu tabelu budžeta projekta,
 • kopiju Rešenja o registraciji udruženja u APR-u,
 • biografiju koordinatora/ke projekta,
 • biografiju Udruženja – opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),
 • kopiju izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
 • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava.

Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici. (Dokument o antikoruptivnoj politici može biti Etički kodeks ili akt koji sadrži etička pravila, a koje je udruženje usvojilo. Ovo udruženja dokazuju dostavom usvojenog Etičkog kodeksa odnosno akta koji sadrži etička pravila. Takođe, može se smatrati da udruženja imaju akt o antikoruptivnoj politici ukoliko su pristupila Etičkom kodeksu mreže organizacija. U ovoj situaciji udruženja kao dokaz dostavljaju izjavu o pristupanju Etičkom kodeksu mreže organizacija ili drugi dokaz da su pristupila, odnosno potpisala etički kodeks. Takođe, plan integriteta organizacije, akt koji se odnosi na sprečavanje sukoba interesa članova udruženja ili neki drugi vid internog antikoruptivnog akta, predstavlja moguć primer akta o antikoruptivnoj politici.)

Korisnik sredstava je dužan da dostavlja periodične i završne izveštaje. Periodične izveštaje dužan je da dostavlja korisnik sredstava u slučaju realizacije projekta duže od dva meseca, i to na svaka dva meseca. Učesnik konkursa, odnosno korisnik sredstava je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Komisiju o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2019. godinu. Nosioci projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2019. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog projekta putem ovog Konkursa. Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena:

 • usled podnošenja nepotpunih prijava
 • prijave podnosilaca koji su u 2018. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze ili je sa udruženjem u prethodne dve godine raskinut ugovor zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.
 • projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,
 • profitne i komercijalne projekte,
 • predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za projekat.
 • Za troškove reprezentacije

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 18.04.2019. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu. Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2019. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2020. godine.

Vrednovanje i izbor predloga projekata:

Predloge projekata razmatra Komisija za vrednovanje  projekata u oblasti zaštite od požara za 2019. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2019. godinu. Predlagači čiji predlog projekta bude prihvaćen zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komisija utvrdi, objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i Portalu e-Uprava. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i  pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata. Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i na Portalu e-Uprava.  Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u  Odeljenju za odbranu i vanredne situacije, Trg kralja Petra I, sprat III, kancelarija 313, ili sa internet prezentacije  www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-960,  ili mejla vanrednesituacije@pancevo.rs.

Predlozi projekata dostavljaju se obavezno:

Prijave se  podnose elektronski na imejl adresu vanrednesituacije@pancevo.rs i u po jednom primerku u analognom (štampanom) i digitalnom obliku (CD) putem pošte ili preko Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na
K O N K U R S
ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA
U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2019. GODINU
Grad Pančevo
Gradska uprava grada Pančeva
Trg Kralja Petra I broj 2-4
26 000 Pančevo
Odeljenje za odbranu i vanredne situacije

Dokumentacija: