На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15- пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину («Службени лист града Панчева» број 37/16) члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица ликалне самоуправе (Службени гласник Републике Србије 105/16) члана 4. Паравилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се суфинансирају и финансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 3/11 и 1/16), Градоначелник града Панчева

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Пројекти обухватају културне области:

 • Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

 • Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

 • ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура

 • филмска уметности остало аудио-визуелно стваралаштво

 • манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

 • позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

 • Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра ( стваралаштво, продукција и интерпретација)

 • остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

 • откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, стим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима комкурса

 • усклађеност са Стратегијом развоја културе града Панчева 2016-2020.(овде можете преузети Стратегију)

 • капацитети потребни за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети, неопходни ресурси)

 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања

 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице

Период реализације пројекта је до краја 2017. године.


Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети овде (пријава и буџет)

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован (у једном примерку);

 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)

 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);

 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију

 • код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио

 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;

 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;

 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји), као и за пројекат са којим се конкурише;

 • Детаљно разрађен буџет пројекта

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на е-маил nevenka.kljajic@pancevo.rs.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања у недељном листу А.Д „Панчевац“.

Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906

Контакт особа: Невенка Кљајић.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 28.02.2017. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.