Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. zak.) i Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i 93/15),

Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S

za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini, koje sprovode udruženja/organizacije

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja/organizacije sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i koja saglasno odredbama svojih statuta ostvaruju ciljeve iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih opštih i posebnih ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja:

– opšti cilj su/finansiranja projekata udruženja/organizacija iz oblasti bezbednosti saobraćaja je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na putevima na teritoriji grada Pančeva, kao i ublažavanje posledica saobraćajnih nezgoda koje nastaju na putevima na teritoriji grada Pančeva.

– posebni ciljevi su/finansiranja projekata udruženja/organizacija iz oblasti bezbednosti saobraćaja su:

 1. planiranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti radi unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učestvovanje u saobraćaju (kampanje, seminari, akcije,tribine, izdavaštvo, promocije i sl.);
 2. unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, odnosno edukacija učenika završnih razreda srednjih škola o bezbednom učestvovanju u saobraćaju – aktivnosti usmerene ka edukaciji mladih učesnika u saobraćaju;
 3. sprovođenje konkretnih aktivnosti koje se odnose na povećanje bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju (konkretno – biciklisti i motociklisti);
 4. aktivnosti usmerene ka vozačima traktora, kombajna, motokultivatora i sl. u naseljenim mestima grada Pančeva, radi oktklanjanja potencijalnih rizika pri učestvovanju ovakvih vozila u saobraćaju na putevima.

Projekat se odnosi na 3 (tri) grupe učesnika u saobraćaju:

 1. Mladi učesnici u saobraćaju (učenici završnih razreda srednjih škola)
 2. Biciklisti i motociklisti
 3. Vozači traktora, kombajna, motokultivatora i sl.

Udruženja/organizacije konkurišu za su/finansiranje projekta u celini, ili za deo projekta koji se odnosi na pomenute grupe učesnika u saobraćaju.

Predlog projekta treba da sadrži (elektronska forma i 1 štampani primerak):

 • Popunjen formular za podnošenje predloga projekta (potpisan i overen pečatom udruženja/organizacije)
 • Potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte)
 • Potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti
 • Fotokopiju Rešenja o registraciji u APR-u, odnosno fotokopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status
 • Biografiju svakog od članova tima
 • Biografiju udruženja/organizacije – opis prethodnih iskustava i dostugnuća u oblasti bezbednosti saobraćaja (značajni projekti i aktivnosti) – do dve A4 strane teksta
 • Overenu kopiju izvoda iz Statuta udruženja/organizacije u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja/organizacije ostvaruju u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Prilozi (neobavezni deo):

 • Materijali, publikacije, novinski članci i ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekta.

Finansiranje:

 • Za realizaciju ovog Konkursa, obezbeđena su sredstva u budžetu grada Pančeva za 2016. godinu;
 • sredstva koja se mogu dobiti za realizaciju projekta iznose maksimalno 150.000 dinara po grupi učesnika u saobraćaju, koje su predmet projekta.

Rokovi:

 • Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je 20. septembar 2016. godine za deo koji se odnosi na bicikliste i motocikliste , odnosno 23. septembar 2016. godine za deo koji se odnosi na vozače traktora, kombajna, motokultivatora i sl., odnosno 17. oktobar za deo koji se odnosi na mlade učesnike u saobraćaju.
 • Projekat (deo projekta) čiju će realizaciju finansirati Grad putem ovog Konkursa, mora biti realizovan u roku od 21 dana od dana prijema sredstava, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 15. decembra 2016. godine.

Objavljivanje i formulari:

Konkurs je objavljen na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na strani Konkursi i javni pozivi. Formular za konkurisanje možete preuzeti u Agenciji za saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4, kancelarija 307, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 308-713 ili putem e-maila ranko.marcetic@pancevo.rs i srdjan.polovina@pancevo.rs.

Sredstva neće biti odobrena Udruženjima/organizacijama u sledećim okolnostima:

 • nepotpunih i neblagovremenih prijava,
 • podnosiocima koji su ranije dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze

Predloge projekata razmatra i ocenjuje Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu. Predlagači čiji predlog bude prihvaćen i odobren za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komitet za bezbednost saobraćaja utvrdi, objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs.

Konačnu odluku o izboru projekta koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Dokumentacija za podnošenje projekata se može predati u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, ili preporučeno poštom, sa sledećom naznakom:

 

Prijava na

 K O N K U R S

za su/finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Pančeva u 2016. godini, koje sprovode udruženja/organizacije

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26101 Pančevo

Komitet za bezbednost saobraćaja grada Pančeva

N E   O T V A R A T I !

Formular predloga programa/projekta

Izjava o prihvatanju odgovornosti korisnika sredstava Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu

Sporazum o partnerstvu