На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину („Службени лист града Панчева“ број 28/14) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 3/2011) и Стратегије културног развоја града Панчева 2010-2015.године, Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У КУЛТУРИ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Пројекти и програми треба да су усаглашени са циљевима и мерама из Стратегије културног развоја града Панчева 2010-2015. године и Акционог плана за имплементацију Стратегије културног развоја града Панчева за 2015. годину. Такође, треба да испуњавају услове из члана 5. Правилника о начину, мерилима критеријумима и мерилима за избор пројеката и програма у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева (најмање 3 критеријума).
Пројекти и програми обухватају области деловања који се односе на:
– ликовне , примењене и визуелне уметности
– издаваштво и дискографију
– музичко, музичко сценско стваралаштво
– филмску и позоришну продукцију
– истраживање, заштиту и коришћење културног/индустријског наслеђа и др.научна и стручна истраживања у култури
– подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
– подршку дечијем стваралаштву , стваралаштву за децу и др.мањинским и осетљивим групама
– подршку манифестацијама

Предност ће имати пројекти/програми који се реализују у партнерству између организација цивилног друштва, појединаца, установа културе и образовања и других субјеката. Подносиоци предлога могу аплицирати са највише 3 предлога пројекта/програма, с тим да не могу да се појављују са истим пројектом на другим конкурсима које расписује град Панчево. Период реализације пројекта је до краја 2015. године.
Право учешћа на конкурсу имају правна и физичка лица са територије града Панчева, и то организације цивилног друштва, приватни сектор и појединци, као носиоци активности, a партнери могу да буду између осталих и субјекти из Србије и иностранства.
Градоначелник града Панчева, ће на основу Закључка Комисије за вредновање пројеката и програма у области културе којим се предлаже избор, извршити коначан избор програма/пројеката и закључити уговоре са корисницима средстава.
Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом једнострано раскидање уговора и обавезу враћања средстава у буџет града Панчева. Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебном обрасцу у затвореној коверти са напоменом „Не отварати – конкурс-култура“.

Пријава се може преузети овде

или се се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања – Одсеку за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs
Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и програма достављају се у 2 штампана примерка у Услужном центру Градске управе града Панчева и електронском поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Рок за подношење пријава на Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у култури je 30.11.2015. године, односно до утрошка средстава, а резултати конкурса ће бити објављивани на сајту града Панчева.

Додатне информације се могу добити на телефоне 308 906 – Одсек за културу, информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор.
Контакт особа: Невенка Кљајић.

Напомена: Инструктажа за заинтересоване који ће учествовати на конкурсу биће организована 18.02.2015. године, у Малој сали зградe Градске управе града Панчева са почетком у 12 часова.