Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, br.16/2018), Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19 i 16/19) i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

Konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti zaštite od požara za 2020. godinu

Ovim Konkursom će se podržati projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje u oblasti zaštite od požara.

Dokumenta: